ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WARSZAWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

Dn. 19 czerwca 2015r.

Wybrano w głosowaniu jawnym Członków Zarządu i Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej.

W głosowaniu wzięło udział 15 osób.

 

 

Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej:

Ryszard Marcińczak

 

Wiceprezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej:

Jerzy Bujok

 

Członkowie Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej:

1. Barbara Jończyk

2. Tomasz Jurkanis

3. Marek Traczyk

 

Przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej:

Jerzy Kwieciński

 

Członkowie Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej:

1. Mirosław Szyber

2. Bronisław Tomaszewski

3. Stanisław Duchniewicz

4. Katarzyna Jaszczuk

5. Javie Sosnowski

6. Maxymilian Bylicki

7. Michał Konwicki

 

Program Walnego Zgromadzenia

 

Walne Zgromadzenie Członków WIG rozpoczęło się w dniu 19 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w pierwszym terminie i godzinie 14:30 w drugim terminie.

ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, Sala 209 p. II

 

1) Otwarcie obrad i powitanie przybyłych gości.

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Wystąpienia zaproszonych gości.

5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia..

6) Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

7) Wystąpienia zaproszonych gości.

8) Przedstawienie sprawozdania Rady Izby za 2014 rok.

9) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10) Dyskusja

11) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej,

b) udzielenia absolutorium Prezesowi i Radzie Izby,

12) Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Warszawskiej izby Gospodarczej

13) Dyskusja

14) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Warszawskiej Izby Gospodarczej.

15) Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Prezesa i Rady Izby.

16) Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

17) Wybór Przewodniczącego Rady Izby oraz Prezesa Zarządu Izby.

18) Wybór pozostałych członków Rady Izby oraz pozostałych członków Zarządy Izby.

19) Sprawy różne.

20) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.