Zmiany dla przedsiębiorców zatrudniających małżonka i dzieci od 2019 r.

Praca

Praca

Do końca 2018 r. zatrudnianie w przedsiębiorstwie członka najbliższej rodziny wiązało się ze specyficznym rozliczaniem wynagrodzenia – co do zasady nie mogło ono stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uchwaliło w listopadzie ubiegłego roku nowe przepisy, które od 1 stycznia 2019 r. wprowadziły uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Dzięki nowym zasadom przestanie istnieć różnica w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę małżonka oraz małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę. Tak, więc od początku 2019 roku wynagrodzenie wypłacane małżonkowi i małoletnim dzieciom przedsiębiorcy, a w przypadku spółek – małżonkom i małoletnim dzieciom wspólników stanowi koszt uzyskania przychodów i jest traktowane jak wynagrodzenie innych pracowników.

Co prawda nie zmieniła się generalna zasada, wynikająca z art. 23 ust. 1 pkt 10 updof, że wartość pracy własnej:

  • podatnika,
  • jego małżonka,
  • małoletnich dzieci,

a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 23, od 01 stycznia br w kosztach uzyskania przychodów można uwzględniać wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci, uzyskane z tytułu:

  • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
  • osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
  • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej; właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością; mo przedsiębiorstwa w spadku z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • praktyk absolwenckich.

W odniesieniu do powyższego, szczególnie korzystna sytuacja wystąpi, gdy dochód małżonka czy małoletnich dzieci nie przekroczy w ciągu roku podatkowego kwoty wolnej od podatku dochodowego (tj. aktualnie dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 tys. zł). Wówczas przedsiębiorca zaliczy wypłacone wynagrodzenie do kosztów uzyskania przychodu, natomiast małżonek czy małoletnie dzieci nie zapłacą podatku dochodowego.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.

foto: Depositphotos


BBA Transport System

Zima w Dolinie Słońca!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *