WIG została członkiem Mazowieckiego Klastra Seniora

WIG została członkiem Mazowieckiego Klastra Seniora

Warszawska Izba Gospodarcza otrzymała Certyfikat Uczestnika Mazowieckiego Klastra Seniora, stanowiący oficjalny dokument potiwerdzający przynależność do Klastra.

WIG została członkiem Mazowieckiego Klastra Seniora

Mazowiecki Klaster Seniora to dobrowolne stowarzyszenie podmiotów publicznych oraz komercyjnych z terenu województwa mazowieckiego tworzące platformę do współpracy celem realizacji założeń Programu Senior 2030. Został powołany w dniu 23 listopada 2016 r. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W spotkaniu założycielskim wzięła udział Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. Porozumienie założycielskie Mazowieckiego Klastra Seniora podpisało 10 podmiotów.

Współpraca podejmowana w ramach inicjatywy klastrowej daje możliwość osiągnięcia licznych korzyści, jak chociażby przewaga gospodarcza oraz wizerunkowa na rynku usług senioralnych zarówno w wymiarze lokalnym jak i całego kraju. Konsolidacja wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania wielu podmiotów prowadzi do zwiększenia efektywności działania a także sprzyja tzw. „efektowi skali”.

  • Regionalne Klastry Seniora jednoczą podmioty publiczne i komercyjne, zainteresowane działaniem w obszarze tzw. „silver economy”, budując dla niej fundament, dzięki czemu staje się możliwa wymiana informacji, współpraca oraz pozyskiwanie środków rządowych i UE.
  • Jest to ponadto baza do kreowania nowej rzeczywistości celem poprawienia jakości życia obecnych i przyszłych seniorów. Przygotowanie modelu działań prosenioralnych, zawierającego szeroki wachlarz możliwych do podjęcia kroków, każdorazowo dopasowywanych do docelowej grupy odbiorców oraz umiejętne ich wykorzystywanie, staje się ogromnym atutem podmiotów działających lub zainteresowanych działaniem w obszarach polityki i gospodarki senioralnej.
  • Ukształtowanie przez te podmioty wspólnej strategii, konsolidacja wysiłków, wiedzy i doświadczenia pozwoli im na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej na szczeblu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Poprzez kooperację i wzajemną wymianę doświadczeń uczestnicy klastrów mają możliwość stworzenia wyjątkowej oferty dla rosnącej grupy seniorów, co pozwoli na realizację głównego celu Programu „Senior 2030”, czyli poprawę jakości życia osób w wieku senioralnym.
  • Podmioty uczestniczące w Regionalnych Klastrach Seniora korzystają również ze wspólnej kampanii promocyjnej Programu „Senior 2030”, ograniczając tym samym własne wydatki marketingowe i stymulując wyjątkowość własnej marki.
  • Niezwykle istotną cechą charakteryzującą i też odróżniają Regionalne Klastry Seniora od innych podmiotów komercyjnych jest ich pozytywne oddziaływanie społeczne. Oprócz określonego zysku ekonomicznego podmiotów uczestniczących w klastrach, działania w nich podejmowane przynoszą korzyści odbiorcom, do których dedykowany jest Program „Senior 2030”, jego najważniejszym beneficjentom, czyli przyszłym i obecnym seniorom.

BBA Transport System