Smart Industry Polska 2017

Smart Industry Polska 2017

Smart Industry Polska 2017

56,2% badanych firm twierdzi, że stopień ich zaawansowania technologicznego jest tożsamy z poziomem innych firm na rynku. Pogląd o równym poziomie zaawansowania technologicznego rzadziej wyrażali respondenci z najmniejszych firm (44,7%), jednak również w ich przypadku była to najczęściej wskazywana odpowiedź.

W 2016 roku 58,6% firm wdrożyło innowacje. Najczęściej polegały one na wprowadzeniu zupełnie nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi (37,8% wskazań), bądź wykorzystaniu zupełnie nowej lub znacząco udoskonalonej metody lub technologii produkcji czy też dostawy (32,7% wskazań).

49% firm zatrudniających 10-49 osób zadeklarowało, że nie wprowadziło innowacji. Jednocześnie taką samą deklarację złożyło 46,9% firm, które nie prowadzą działalności gospodarczej poza granicami Polski oraz 54,1% firm, dla których punktem odniesienia jest najbliższa konkurencja z tego samego regionu.

Najważniejszym motywem wdrażania innowacji w firmach są oczekiwania klientów. Taką odpowiedź wskazało 73,3% respondentów. Jednocześnie w blisko połowie firm (46,7%) innowacyjność jest elementem wewnętrznej polityki firmy i jest wpisana w jej misję. W 37% przypadków do wdrożenia innowacji doszło dzięki inspiracji, która powstała w gronie pracowników firmy. Można zatem mówić o znacznym zinternalizowaniu wartości jaką jest innowacyjność.

W 77,3% firm zostało wdrożone przynajmniej jedno z nowych rozwiązań wspierających innowacyjność przedsiębiorstwa. Średnio wykorzystywanych jest około 4 typów technologii z tego obszaru. Przy czym najpowszechniejszym rozwiązaniem jest automatyzacja z wykorzystaniem pojedynczych maszyn, która została wdrożona w 48,6% firm. Jest to też rozwiązanie będące w planach wdrożeniowych w najbliższym roku w 10,4% badanych przedsiębiorstw. Ponadto plany wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu zarządzania produkcją wskazało 54,6% firm, które deklarują wdrożenie średnio około 3 różnych nowych technologii.

Według odpowiedzi respondentów technologią dającą największą przewagę konkurencyjną jest automatyzacja i robotyzacja produkcji. Jednocześnie w znaczącej części przypadków nowoczesne technologie w widoczny sposób przyczyniają się do poprawy funkcjonowania firm. Chodzi tu przede wszystkim o obszar poprawy jakości oferowanych produktów lub usług (66% wskazań), zwiększenia wydajności (58,8%) czy efektywności produkcji (57,2%).

Barierami wprowadzania nowych technologii w firmach produkcyjnych z sektora mikro i MŚP są przede wszystkim trudności formalne i urzędowe (tj. biurokracja – 40,6% wskazań, czy też brak zachęt ze strony organów publicznych – 36,7% wskazań). Kolejna grupa barier to trudności wewnętrzne firm: ograniczone możliwości finansowania (33,9%), brak dostępu do wykwalifikowanych kadr (32,3%) czy obawa przed ryzykiem braku zwrotu z inwestycji (31,9%).

Idea włączenia się firm produkcyjnych w proces kształcenia kadr, poprzez np. ofertę praktyk studenckich lub zawodowych została przyjęta niemal jednogłośnie pozytywnie (93,6% wskazań, w tym 70,1% zadeklarowało zdecydowaną potrzebę takich działań). Opinie na temat systemu kształcenia dualnego były jednolite w gronie wszystkich przedstawicieli firm, niezależnie od branży działalności, wielkości firmy czy struktury własności.

O Smart Industry
Smart Industry, podobnie jak Industry 4.0, jest pojęciem, które obejmuje swoim zasięgiem zjawiska związane z cyfryzacją gospodarki, w szczególności przemysłu. Smart Industry opiera się na trzech filarach:

  • Digitalizacji informacji pozwalającej na stworzenie bardziej efektywnego łańcucha wartości i wydajniejsze zarządzanie procesami produkcji na wszystkich poziomach
  • Elastycznych i inteligentnych technologiach produkcji
  • Nowoczesnej komunikacji z wykorzystaniem technologii i możliwości współczesnych sieci pomiędzy uczestnikami rynku, systemami i użytkownikami końcowymi

O badaniu
Badanie zrealizowane zostało w marcu oraz kwietniu br. dla firmy Siemens, przez Instytut Kantar Millward Brown. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw MSP z branży przemysłowej, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski, to znaczy posiadających działający w Polsce zakład lub zakłady produkcyjne. Badanie zrealizowano na próbie 251 firm MŚP, w ramach której, ze względu na potrzebę analiz w firmach różnej wielkości, zadbano o odpowiedni udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w liczbie N=75 – mikro firmy (1-9 osób zatrudnionych), N=100 – małe firmy (10 – 49 zatrudnionych) oraz N=75 – średnie firmy (50 – 249 zatrudnionych).

Respondentami w badaniu byli decydenci lub kompetentni informatorzy w zakresie wdrażania innowacji lub nowych technologii w firmie, np. dyrektorzy lub kierownicy do spraw produkcji, rozwoju lub – w przypadku mniejszych firm – osoby z dyrekcji lub zarządu firmy.
Celem badania było zebranie opinii od przedstawicieli mikro, małych i średnich firm produkcyjnych na temat adaptacji rozwiązań technologicznych, zarówno w procesach produkcyjnych, komunikacyjnych, jak i zarządzania informacją oraz identyfikacja barier w zakresie adaptacji innowacji.

źródło: Siemens / magazynprzemyslowy.pl