Rozpoczął się projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach

projekt CLIMCITIES

projekt CLIMCITIESNa mocy umowy zawartej z NFOŚiGW Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln zł finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Norweskim partnerem IOŚ-PIB jest firma Vista Analyse z międzynarodowym doświadczeniem doradczym w opracowywaniu miejskich strategii adaptacyjnych.

Konferencja inaugurująca projekt CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca br. w Warszawie przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegentów z Polski i Norwegii oraz reprezentantów miast zaangażowanych w realizację pomysłu.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z projektem CLIMCITIES w kontekście zmian klimatu w Polsce oraz polityki kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów samorządów lokalnych.

– Aktywne działania adaptacyjne – takie jak realizowany projekt CLIMCITIES – to systematyczne i racjonalne podejście do zmian klimatu. Dobrze zaplanowane, podjęte odpowiednio wcześnie działania adaptacyjne to przede wszystkim ochrona ludzkiego życia, a także wymierne korzyści ekonomiczne w przyszłości – komentuje Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

„Projekt CLIMCITIES tworzy synergię z Projektem Opracowania Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (MPA) i stanowi jego uzupełnienie w zakresie specjalistycznej wiedzy przekazanej pracownikom samorządowym dotyczącej adaptacji do zmian klimatu” – powiedział dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB.

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały przykłady działań realizowanych w ramach adaptacji do zmian klimatu w Polsce i Norwegii.

O projekcie CLIMCITIES

Głównym celem projektu CLIMCITIES jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez zapewnienie na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na ten temat oraz realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu. Pracownicy administracji publicznej uzyskają możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu oraz skutecznego włączania w te działania lokalnych społeczności. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe.

Uczestnicy szkoleń zapoznają się z aktualną wiedzą o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian. Nauczą się w jaki sposób opracować miejski plan adaptacji do zmian klimatu oraz jak angażować mieszkańców w działania z tym związane. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na szkoleniach przedstawiciele administracji samorządowej będą potrafili sprawnie identyfikować zagrożenia i szanse oraz wdrażać działania adaptacyjne w planowaniu strategicznym i przestrzennym, w procesach inwestycyjnych, w zarządzaniu infrastrukturą społeczną, a także w pozyskiwaniu środków finansowych na te działania. Szkolenia będą prowadzone w formie seminariów i warsztatów, dodatkowe materiały szkoleniowe dostępne będą przez internet.

Ponadto, w ramach projektu CLIMCITIES, w pięciu miastach eksperci IOŚ-PIB i ośrodków naukowych współpracujących z Instytutem opracują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Strategia adaptacji miasta do zmian klimatu – narzędzie do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz miasta i mieszkańców – zostanie opracowana przez ekspertów IOŚ-PIB w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i mieszkańcami. Zadaniem zespołu ekspertów będzie wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń i wspieranie lokalnych władz samorządowych i mieszkańców miasta w świadomym i odpowiedzialnym reagowaniu na prognozowane zmiany klimatu i ich przewidywane skutki.

Przewidywane korzyści z realizacji projektu to przede wszystkim zwiększenie świadomości potrzeby adaptacji do zmian klimatu wśród społeczności lokalnych oraz podniesienie kompetencji samorządów w zakresie rozwiązywania problemów miast wynikających ze zmian klimatu. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do podniesienia odporności średnich i małych miast na zmiany klimatu.

CLIMCITIES jest projektem partycypacyjnym, skierowanym zarówno do samorządów i mieszkańców małych i średnich miast Polski (o liczbie mieszkańców między 50 a 99 tys., a także mniejszych), jak również do pracowników administracji samorządowej oraz lokalnych liderów mogących wesprzeć adaptację do zmian klimatu.

Wykonawcy projektu CLIMCITIES

IOŚ-PIB jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, posiadającym status Państwowego Instytutu Badawczego. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. W Instytucie funkcjonuje wiele centrów krajowych, w tym Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). IOŚ-PIB posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi realizowanymi w ramach krajowych i międzynarodowych programów. Opracował, w ramach projektu KLIMADA (2011-3013), naukowe podstawy dla Strategicznego Planu Adaptacji Spa 2020. Prace badawcze skoncentrowane na różnych aspektach zmian klimatu są realizowane przez Zakład Ochrony Klimatu, który prowadzi badania w zakresie oceny wpływu zmian klimatu, oceny wrażliwości systemów ekonomicznych i społecznych na zmiany klimatu, ryzyka zdrowotnego i środowiskowego związanych ze zmianami klimatu. Zakład Ochrony Klimatu ma także doświadczenie w opracowywaniu strategii adaptacji miast do zmian klimatu. Pracownicy IOŚ-PIB posiadają również wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji szkoleń.

Vista Analyse jest norweską agencją mającą bardzo bogate międzynarodowe doświadczenie w projektowaniu i realizacji kursów dla trenerów oraz podmiotów lokalnych (administracja i organizacje pozarządowe), a także w przygotowywaniu lokalnych strategii adaptacji do zmian klimatu. Szczególnie cenne jest doświadczenie Vista Analyse w przygotowywaniu metodologii tworzenia strategii oraz możliwość przeniesienia tych doświadczeń na grunt Polski.

źródło: NFOŚiGW / Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland