Rozmowa z Pauliną Sierańską – Kierownik Projektu „Certyfikowane Szkolenia Menedżerskie”

Proszę przybliżyć założenia Projektu.

Projekt „Certyfikowane szkolenia menedżerskie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest przeszkolenie 210 pracowników MMŚP z zakresu zarządzania. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w 38 godzinnych szkoleniach, zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu wydanego przez The Institute of Leadership and Management w Londynie z zakresu zarządzania.

 

 

 

Cykl szkoleń w ramach projektu „Certyfikowane szkolenia menedżerskie” to zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem, strategicznego planowania, podejmowania decyzji oraz analizy problemów i potrzeb zmian w firmie.
Według badań przeprowadzonych przez PARP wielu przedsiębiorców rezygnuje ze szkoleń swoich pracowników ze względu na ich wysoki koszt. Projekt, który realizujemy umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki szkoleniom osoby pracujące w województwie mazowieckim mogą zdobyć nowe umiejętności potwierdzone międzynarodowym certyfikatem wydanym przez The Institute of Leadership and Management w Londynie.
Więcej szczegółowych informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.csm.waw.pl.


Jakie korzyści wynikają dla Przedsiębiorców z przystąpienia do Projektu?

Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji zarządczych i interpersonalnych swoich pracowników. W rezultacie efektem szkolenia będzie zwiększenie konkurencyjności MMŚP w województwie mazowieckim.
Pracownicy przedsiębiorstw poznają techniki strategicznego planowania, zdobędą umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Szkolenia pozwolą odkryć nowe metody efektywnego zarządzania czasem i zmianą, poprawią umiejętności zarządzania i przywództwa w grupie. Każdy uczestnik projektu rozwinie swoje zdolności interpersonalne oraz zdobędzie praktyczną wiedzę na temat zarządzania i pracy zespołowej.

Jaka tematyka jest poruszana podczas zajęć?

Szkolenia obejmują 38 godzin zajęć grupowych  i 2 godziny konsultacji indywidualnych z wykładowcą. Zajęcia oparte są na metodologii The Instutute of  Leadership and Management, który jest największą w Europie organizacją wydającą certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania i przywództwa. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Trzy główne bloki tematyczne to:1. Osiąganie celów przez zarządzanie czasem
W ramach tego modułu uczestnicy poznają między innymi jak skutecznie zarządzać czasem, jak skutecznie planować,  jak ustalać priorytety do osiągnięcia celów, czym jest ekologia czasu. 2.Strategiczne planowanie i wdrażanie zmian w miejscu pracy. W ramach tego modułu uczestnicy  poznają m.in. znaczenie komunikacji w skutecznym wdrażaniu zmian, przeszkody we wdrażaniu zmian, metody planowania zmian, metody służące monitorowaniu i kontroli postępów zmian, analiza PESTLE i SWOT, znaczenie jakości w firmie i dążenia do ciągłej doskonałości oraz sposoby, metody i kluczowe techniki planowania strategicznego.
Środki do przezwyciężania przeszkód oraz trudności 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. W tym module omawiane są sposoby rozpoznawania, badania oraz analizowania problemów. Uczestnicy poznają techniki kreatywnego myślenia, komunikacji w zespole. Dowiedzą się czym są biznesowe wskaźniki sukcesu oraz jak monitoruje się efekty wdrażanych decyzji.
Bardzo istotny jest fakt, że wykorzystywane metody szkoleniowe to głównie ‘action learning’, czyli nacisk na praktyczne trenowanie technik efektywnego działania w środowisku zawodowym. Uczestnicy szkoleń mają też możliwość korzystania z platformy e-learningowej, która jest bazą elektroniczną materiałów szkoleniowych zawierającą artykuły i porady dotyczące tematyki szkoleń.

Jakim zainteresowaniem cieszy się projekt?

Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Możliwość zdobycia międzynarodowego, prestiżowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe przy wsparciu środków Unii Europejskiej zachęciło wiele osób do przystąpienia do projektu. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która oferuje szkolenia z wykorzystaniem metodologii The Institute of Leadership and Management, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dziękuję za rozmowę

Piotr Żołądkowski