Posłowie bronią swobodnego dostępu dziennikarzy do Sejmu

Posłowie opozycji blokują mównicę na Sali Plenarnej Sejmu. W centrum: Kamila Gasiuk-Pihowicz pokazuje znak „V”.
Posłowie opozycji blokują mównicę na Sali Plenarnej Sejmu. W centrum: Kamila Gasiuk-Pihowicz pokazuje znak „V”.
Posłowie opozycji blokują mównicę na Sali Plenarnej Sejmu. W centrum: Kamila Gasiuk-Pihowicz pokazuje znak „V”.

Od 16 grudnia 2016 r. w gmachu Sejmu trwa protest posłów opozycji przeciw zarządzeniu Marszałka, Marka Kuchcińskiego, ograniczającemu dostęp mediów do informacji dotyczących przebiegu prac legislacyjnych. Na podstawie zarządzenia opublikowanego na stronie internetowej Kancelarii Sejmu, od 1 stycznia 2017 r. dziennikarze zostaną pozbawieni możliwości obserwowania posiedzeń Komisji Sejmowych, a także prowadzenia bezpośredniej relacji z Sali Plenarnej.

W praktyce legislacyjnej, jaka obowiązuje w Polsce, rozstrzygnięcia szczegółowe dotyczące zapisów ustawowych, zapadają na posiedzeniach Komisji Sejmowych. Jest to ten etap procesu tworzenia prawa, na którym posłowie mogą zgłaszać poprawki do ustaw. Wprawdzie większość sejmowa ma zagwarantowaną większość miejsc w każdej z komisji, ale podczas prac, posłowie opozycji mają szansę wyartykułować zastrzeżenia, co do procedowanych projektów. Obecność dziennikarzy na posiedzeniach sprawia, że obywatele mogą zostać natychmiast poinformowani o wszystkich konsekwencjach nowych rozwiązań prawnych. Po odebraniu przedstawicielom mediów tej możliwości, pełna informacja o konsekwencjach procedowanych ustaw, będzie możliwa dopiero wtedy, gdy staną się one obowiązującym prawem.

Posłowie opozycji blokują mównicę i stół prezydialny na Sali Plenarnej Sejmu. Za pustym fotelem Marszałka stoją Wicemarszałkinie: Małgorzata Kidawa-Błońska - Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Barbara Dolniak - Klub Poselski Nowoczesna.
Posłowie opozycji blokują mównicę i stół prezydialny na Sali Plenarnej Sejmu. Za pustym fotelem Marszałka stoją Wicemarszałkinie: Małgorzata Kidawa-Błońska – Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Barbara Dolniak – Klub Poselski Nowoczesna.

16 grudnia 2016 r. podczas głosowania nad przyjęciem budżetu państwa na rok 2017, przeprowadzonego w Sali Kolumnowej Sejmu, poprawki zgłoszone przez posłów opozycji były rozpatrywane łącznie. Zostały odrzucone w jednym głosowaniu, bez odczytywania treści każdej z nich. Po wprowadzeniu „zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie”, taka procedura uniemożliwi dotarcie do treści zastrzeżeń, zgłaszanych przez posłów wobec projektu ustawy. W tym przypadku zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania pieniędzy przez poszczególne agencje rządowe.

Możliwość prowadzenia bezpośredniej relacji z Sali Plenarnej Sejmu pozwala na bieżąco informować obywateli o tych pracach Parlamentu, które najbardziej ich interesują. Stenogramy z posiedzeń są zazwyczaj publikowane na stronie internetowej Sejmu RP w ciągu 24 godzin, ale są to obszerne dokumenty, dotyczące wielu regulacji szczegółowych. Zarządzenie Marszałka Sejmu sprawi, że tylko wąska grupa specjalistów będzie mogła zapoznać się z przepisami prawa, już na etapie ich powstawania.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


Silk Road Poland