Podatki 2018: Split payment

Split payment, foto: Shutterstock

Split payment

Przyjrzyjmy się bliżej, jak split payment – mechanizm podzielnej płatności będzie funkcjonował w praktyce.

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT, tzw. split payment, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Jest to mechanizm, który będzie mógł zostać użyty przy dokonywaniu płatności za fakturę. W praktyce użycie tego mechanizmu spowoduje, że dokonywana przez nabywcę usługi lub towaru płatność trafi na dwa konta: kwota netto z faktury trafi na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, natomiast kwota VAT na rachunek VAT. Podzielona płatność będzie dotyczyła wyłącznie czynnych płatników VAT. Jeżeli do nich nie należysz, to nie masz możliwości wskazania na swoich fakturach (rachunkach) kwot tego podatku, a tym samym kontrahenci nie mogą przelać go na subkonto. Nowe przepisy dotyczą wyłącznie obrotu pomiędzy firmami. Należy również rozumieć, że płatności gotówkowe są wyłączone z tych przepisów.

Kwoty zgromadzone na rachunku VAT będą stanowiły własność sprzedawcy, natomiast dysponowanie nimi będzie ograniczone w przepisach. Inicjatywę w zakresie stosowania mechanizmu split payment będzie miał podatnik będący nabywcą towaru lub usługi. Mechanizm ten będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Nowa metoda płatności za fakturę jest dobrowolna. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał dokonać płatności na starych zasadach tj. przelew jednorazowy – jak najbardziej będzie mógł. O metodzie płatności decyduje zawsze kupujący czyli płatnik faktury.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT split payment w praktyce oznacza wpływ:

  • całości lub części kwoty podatku VAT z faktury na specjalny rachunek VAT
  • całości lub części kwoty netto z faktury na rachunek rozliczeniowy albo na rachunek w SKOK, dla którego prowadzony jest rachunek VAT lub rozliczenia jej w inny sposób np. gotówką

Należy mieć na uwadze, iż mimo faktu, że split payment zacznie obowiązywać od 1 lipca br., podatnicy mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności również do faktur otrzymanych przed tym dniem – warunkiem jest jednak dokonanie zapłaty po wejściu w życie przepisów.

Ważne!
Banki są zobligowane do otwarcia specjalnych rachunków VAT do rachunków rozliczeniowych prowadzonych w walucie polskiej do 30 czerwca 2018 roku. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia z posiadaczem rachunku rozliczeniowego dodatkowej umowy oraz jest wolne od opłat i prowizji.

Mimo że podatnik jest właścicielem zarówno rachunku rozliczeniowego, jak i specjalnego rachunku VAT, posiada ograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT. Kwota VAT wykazana na rachunku VAT może zostać wykorzystana min., jako:

  • zapłata podatku VAT kontrahentom na podstawie posiadanej faktury zakupu
  • zwrot nienależnie otrzymanych środków na rachunek VAT
  • zapłata podatku VAT do urzędu skarbowego

Na wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego wydaje w drodze postanowienia zgodę na przelew środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy tego samego posiadacza. Podatnik we wniosku określa kwotę, jaka ma zostać przekazana, natomiast naczelnik ma 60 dni na wydanie postanowienia.

Podsumowując, podstawową cechą split payment w praktyce jest jego dobrowolność stosowania. Żadne przepisy podatkowe nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku dokonywania zapłaty z wykorzystaniem podzielonej płatności. Należy jednak zauważyć, iż istnieją sygnały o możliwości obowiązkowego stosowania tego mechanizmu. Prawdopodobnie ten system najpierw zacznie obowiązywać w branżach, w których obecnie stosujemy odwrotne obciążenie.

foto: Shutterstock


Pytanie do eksperta – e:mial: mt.biurorachunkowe@onet.pl

  • Pytanie: W jakim terminie należy złożyć korektę JPK_VAT?
  • Odpowiedź: W przypadku podatników obowiązanych do składania deklaracji VAT miesięcznie, korektę JPK_VAT należy złożyć niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta.W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *