Podatki 2018 – Najważniejsze zmiany

Podatki

Podatki

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie liczne zmiany w przepisach prawa podatkowego, mające duże znaczenie dla rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw. Głównym celem tych zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego. Warto więc zapoznać się z nimi i być odpowiednio przygotowanym.

Najważniejsze zmiany w PIT:

 • Od 2018 r. podatnicy, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, w przypadku gdy kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł – zmiany dotyczą ustawy o PIT, a także ustawy o CIT.
 • Zmieniły się również zasady opodatkowania najmu. Do końca 2017 roku dochody z tego tytułu uzyskiwane przez osoby fizyczne opodatkowane były według skali podatkowej tj. stawką 18 i 32 proc. Możliwe było również skorzystanie z preferencyjnego sposobu rozliczania poprzez stosowanie zryczałtowanej stawki 8,5 proc. Od 1 stycznia 2018 w przypadku gdy roczne przychody z najmu przekroczą kwotę 100 tys. zł, zastosowanie 8,5 proc. stawki ryczałtu nie będzie możliwe. Nadwyżka przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą ponad kwotę 100 tys. zł jest opodatkowana ryczałtem w wysokości 12,5 proc.
 • Od początku roku podwyższono z 3.500 zł do 10.000 zł limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów – zmiany dotyczą ustawy o PIT, a także ustawy o CIT. Nowy limit ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.
 • Zwiększono kwotę wolną od podatku z 6600,00 zł do 8000,00 zł. Warto zauważyć, iż kwota wolna od podatku stosowana jest wyłącznie do przychodów rozliczanych według skali podatkowej, nie stosuje się przy rozliczeniu liniowym PIT czy ryczałtowym.
 • Podwyższono o 100% rocznego limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców, tj. do kwoty 85.528 zł z jednoczesnym ograniczeniem stosowania tych kosztów do określonego rodzaju działalności twórczej.
 • Rok 2018 to likwidacja PIT-40. Od tego roku pracodawcy nie mają już obowiązku rozliczać PIT-u rocznego za pracownika. Zadanie to zostało scedowane na urząd skarbowy, który ma 5 dni od dnia otrzymania wniosku PIT-WZ, aby rozliczyć PIT za podatnika.

Najważniejsze zmiany w CIT:

 • Zmieniono zasady ustalania podstawy opodatkowania jak również zasady rozliczania straty. Dochód jest traktowany jako suma dochodów otrzymanych z tego samego źródła, tj. osobno z zysków kapitałowych i osobno z innych źródeł niż kapitałowe. Opodatkowanie odpowiednią stawką dotyczy każdego z tych dochodów. Jeżeli Twoja firma  uzyska dochód tylko z jednego źródła, a w drugim poniesie stratę np. w dochodach z zysków kapitałowych, to opodatkowaniu podlega każdy dochód osobno, bez możliwości pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle.
 • Zmodyfikowano przepisy w zakresie funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych, a w szczególności:
  – obniżenie z 1.000.000 zł do 500.000 zł wymogu przeciętnej wysokość kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące podatkową grupę kapitałową,
  – obniżenie z 95% do 75% wymogu minimalnej wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych.
 • Wprowadzono przepisy umożliwiające organom podatkowym szacowanie wartości transakcji świadczenia usług, jeśli ich cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej.
 • Wprowadzono przepisy limitujące wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników podatku CIT umowami na określone usługi niematerialne.
 • Ograniczono możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych i wierzytelności umorzonych – do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.
 • Wprowadzono jawność obliczeń podatkowych (publikacja do końca września 2018 r.) spółek, których roczne przychody przekraczają 50 mln euro oraz działających w Polsce podatkowych grup kapitałowych. Jawne staną się dane o ich przychodach, kosztach, dochodach, stratach, wysokości należnego CIT i procentowym udziale należnego podatku w zysku brutto, który firma wykazała w sprawozdaniu finansowym.

Najważniejsze zmiany w VAT:

 • Rok 2018 to czas zmian w podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia obowiązkiem przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego została objęta kolejna grupa przedsiębiorców – mikrofirmy.
 • Od nowego roku zmieniły się też przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych przez pewne grupy podatników. Obligatoryjnym obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu, objęte zostaną nowe grupy usług.
 • Wprowadzono mechanizm podzielonej płatności (Split payment), który ma zapewnić większą stabilność wpływów z VAT i być narzędziem do walki z unikaniem płacenia tego podatku. Istota tego mechanizmu polega na zapłacie za towar lub usługę (odpowiadająca wartości sprzedaży netto) przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – tzw. rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji między przedsiębiorcami, a jego wykorzystanie będzie dobrowolne.
 • Od 2018 r. ruszył system STIR tj. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Istotą tego systemu jest możliwość dokonania na podstawie analizy danych blokowania podejrzanych rachunków bankowych.

Inne zmiany:

 • Jedną z nowości 2018 roku jest opłata recyklingowa – nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (torebkę foliową). Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za „foliówkę”.
 • Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości początkowej przekraczającej 10 mln PLN w wysokości 0,42% (wartości początkowej budynku rocznie).

Podsumowując:

Już dawno nie było takiej ilości zmian dla podatników zmieniających ich obowiązki i wysokość opodatkowania. Dlatego warto wiedzieć, co się zmieni i jak się do tych zmian przygotować.  Szczególnie w zakresie podatków dochodowych oraz VAT.
Zachęcamy Państwa do czytania kolejnych artykułów odnoszących się szczegółowo do poszczególnych zmian i zadawania pytań.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *