Podatki 2018: Najważniejsze zmiany – środki trwałe

Podatki

Podatki

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej często napotykają się z problemem prawidłowego zaksięgowania dokonanych zakupów. Prawidłowość zakwalifikowania zakupów czy to do środków trwałych lub wyposażenia jest istotne zarówno z księgowego jak i podatkowego punktu widzenia. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podaje wprost definicji środka trwałego, a jedynie wskazuje składniki majątku, które (przy spełnieniu określonych warunków) można uznać za środki trwałe podlegające amortyzacji. Natomiast w ustawie o rachunkowości znajdziemy zapis, że za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Jakie zmiany w tym zakresie przyniósł nam 2018 rok?

Z początkiem 2018 roku zmienił się limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z dotychczasowego limitu 3500 zł do 10 000 zł. Zmiany ustaw w tym zakresie wprowadza tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Zgodnie z brzmieniem obowiązujących przepisów do końca 2017 roku, jeśli wartość początkowa zakupionego sprzętu była równa lub niższa niż 3500 zł, podatnicy nie musieli wprowadzać go do ewidencji środków trwałych ani amortyzować. Zakupy takie mogły być zaliczane bezpośrednio w koszty. Teraz limit ten wzrósł do 10 tys. zł. Dopiero zakup, którego cena jednostkowa przekroczy podana kwotę należy wprowadzić go do ewidencji i rozliczać stopniowo przez naliczanie odpisów amortyzacyjnych. Z odpisu mogą skorzystać wszyscy podatnicy, zarówno mali, średni jak i duzi przedsiębiorcy.

Z początkiem 2018 roku zmienił się również limit jednorazowej amortyzacji. Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (w 2018 r. jest to kwota 216 000 zł).

Grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 7 – środki transportu,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych zaliczana jest do pomocy de minimis, którą udziela się w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Ważne! Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe zmiany mogą okazać się wyjątkowo korzystne dla mikro, małych i średnich firm. Zaktualizowane przepisy mogą być zachętą do zwiększenia wydatków na rozwój technologiczny i inwestycyjny przedsiębiorców.

foto: Pixabay


Pytanie do eksperta (mt.biurorachunkowe@onet.pl):

  • Pytanie: Czy istnieje możliwość wysyłki pliku JPK_VAT dotyczącego spółki lub innego podmiotu za pomocą Profilu Zaufanego przez pełnomocnika? Czy konieczne jest w ww. przypadku złożenie UPL-1?
  • Odpowiedź: Pliki JPK_VAT mogą być wysłane przy użyciu profilu zaufanego e-PUAP przez pełnomocnika, pod warunkiem złożenia UPL-1.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *