Podatki 2018: JPK na żądanie

JPK_VAT

JPK_VATRok 2018 pełen nowości w przepisach prawa podatkowego wprowadza kolejną istotną zmianę. Wraz z początkiem roku mikroprzedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem comiesięcznego składania sprawozdania w postaci plików JPK_VAT. Kolejna zmiana w tym zakresie została wprowadzona z dniem 1 lipca.

Przekazywanie administracji podatkowej danych finansowo-księgowych w formie elektronicznej nie jest nowością. Takie techniki były i są wykorzystywane w kontrolach podatkowych na podstawie art. 286 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że kontrolujący są uprawnieni do udokumentowanego pobierania w formie elektronicznej ksiąg i innych dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, ale nie obliguje on do przekazania danych w określonym schemacie. Wprowadzony schemat JPK ujednolicił przekazywane dane.

Od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorca będzie musiał przedstawić na żądanie urzędu skarbowego również inne pliki. Pliki te min. dotyczyć będą danych o prowadzonych księgach podatkowych czy też wystawionych fakturach.

Pliki JPK, jakich będzie mógł zażądać od 1 lipca br. urząd skarbowy przedstawia poniższe zestawienie:

JPK SKŁADANE CO MIESIĄC AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE

  • JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

JPK NA ŻĄDANIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2018 ROKU

  • JPK_FA – faktury VAT
  • JPK_MAG – magazyn
  • JPK_WB – wyciąg bankowy
  • JPK_KR – księgi rachunkowe
  • JPK_PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP – ewidencja przychodów

Wprowadzenie JPK od 1 lipca 2018 r. – co oznacza w praktyce

Jak podkreśla resort finansów (broszura informacyjna w zakresie plików JPK) na przekazywanie na żądanie organu podatkowego wymaganych struktur informacji, przedsiębiorca od 1 lipca 2018 r. będzie miał termin nie mniej niż 3 dni. Tak wynika z art. 189 Ordynacji podatkowej. W niektórych przypadkach termin ten będzie można wydłużyć w porozumieniu z organem, np. w razie nieobecności osoby odpowiedzialnej, dużej ilości żądanych danych itp. W takich uzasadnionych przypadkach podmiot będzie mógł uniknąć konsekwencji niedostarczenia wymaganego pliku JPK w terminie. Termin dostarczenia danych w formie plików JPK określony będzie w żądaniu organu podatkowego. Nieuzasadniona odmowa przekazania danych może się wiązać z nałożeniem na podatnika kary porządkowej w wysokości do 2.800 zł.

Uwaga: Mając na uwadze, iż struktury udostępniane przez resort finansów (pików JPK), co pewien czas się zmieniają, przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych powinni uwzględniać te zmiany, dokonując stosownych aktualizacji posiadanego oprogramowania.

Warunkiem bezwzględnej realizacji żądania organu podatkowego jest prowadzenie księgi podatkowej przy użyciu programu komputerowego. W tej kwestii pojawia się pytanie, czy podatnik prowadzący komputerowo tylko wybrane księgi, np. podatkową księgę przychodów i rozchodów, musi udostępnić w formie JPK dane wynikające z innych papierowych ewidencji czy rejestrów. Ministerstwo Finansów prezentuje stanowisko, że obowiązek przekazania danego dokumentu w formie JPK obowiązuje, jeżeli jest on prowadzony przy użyciu programu komputerowego. Obligatoryjnie w formie elektronicznej prowadzona jest ewidencja VAT, a pozostałe księgi i dowody księgowe objęte strukturami JPK, mogą, ale nie muszą być prowadzone komputerowo.


Pytanie do eksperta – e:mial: mt.biurorachunkowe@onet.pl

  • Pytanie: Czy JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinien uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT?
  • Odpowiedź: Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT powinna uzgadniać się z danymi z deklaracji VAT. w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia błędów i wątpliwości, zmodyfikowano wersję struktury JPK_VAT tak by odzwierciedlała w układzie tabelarycznym aktualnie obowiązującą deklarację dla podatku od towarów i usług.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.


BBA Transport System

Zima w Dolinie Słońca!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *