Podatek od instytucji finansowych

Projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych został po drugim czytaniu ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.
Projekt w pierwotnej wersji przewidywał opodatkowanie:
– aktywów bankowych przewyższających 4 mld zł, w wysokości 0,0325% miesięcznie od kwoty nadwyżki (0,39% w skali roku),
– aktywów firm ubezpieczeniowych przewyższających 4 mld zł, w wysokości 0,05% miesięcznie od kwoty nadwyżki (0,60% w skali roku).

 

Po pierwszym czytaniu (17 grudnia 2015 r.) projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych, gdzie wprowadzono poprawki:
– Jednolita, pośrednia stawka podatku 0,0366% miesięcznie (0,4392% w skali roku) dla wszystkich podmiotów podlegających opodatkowaniu.
– Objęcie podatkiem większej liczby podmiotów, w tym firm ubezpieczeniowych już od sumy aktywów ponad 2 mld zł, a firm, które nie będąc bankami udzielają pożyczek, od sumy aktywów powyżej 200 mln zł.

W uzasadnieniu projektu, wnioskodawcy powołują się na dane statystyczne.
Sektor bankowy:
Suma aktywów wszystkich banków działających w Polsce na dzień 30 września 2015 r. wyniosła 1 887 mld zł.
Zysk netto, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym za rok 2014, wyniósł 16,2 mld zł.
Podatek od aktywów będzie płacony niezależnie od podatku dochodowego i nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów.
Wnioskodawcy szacują, że z tytułu podatku od aktywów w wysokości 1 887 mld zł, banki zapłacą dodatkowo 7,3 mld zł.
[Źródło: Druk sejmowy nr 75 z dnia 3 grudnia 2015 r.]

Rentowność sektora bankowego w skali roku, liczona w stosunku do aktywów wynosi 0,86%
Po opodatkowaniu podatkiem 0,4392% zysk banków zmniejszy się z 16,2 do 8,9 mld zł.

Sektor ubezpieczeniowy:

Suma aktywów wszystkich firm ubezpieczeniowych działających w Polsce na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 180 mld zł.
Zysk netto, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym za rok 2014, wyniósł 6,8 mld zł.

Rentowność sektora ubezpieczeń w skali roku liczona w stosunku do aktywów wynosi 3,80%.
Jest 4,4 razy wyższa, niż w przypadku banków.
W wyniku poprawek wprowadzonych przez Komisję Finansów Publicznych odstąpiono jednak od zróżnicowanych stawek podatku, przewidzianych w  oryginalnym projekcie ustawy (banki – 0,39%, ubezpieczenia – 0,60%).
Po zastosowaniu jednolitej stawki podatku od aktywów 0,4392% w skali roku, zysk ubezpieczycieli zmniejszy się tylko nieznacznie, z 6,8 do 6,0 mld zł.

Na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 grudnia 2015 r. przedstawicielka Klubu Poselskiego Nowoczesna zaproponowała, aby Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, które nie będąc bankiem prowadzą działalność kredytową, były opodatkowane na tych samych zasadach, co pozostałe pozabankowe instytucje pożyczkowe.
Podatek byłby płacony według stawki 0,0366% miesięcznie (0,4392% w skali roku) od wartości aktywów przewyższającej 200 mln zł:
– Firmy pożyczkowe i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe posiadają bardzo podobny portfel aktywów i podobną klientelę.
Uważamy, że powinny zostać potraktowane w podobny sposób.
Nasza poprawka rozszerza zakres podmiotów opodatkowanych według zasad takich, jak firmy pożyczkowe, o SKOK-i.

Obecny na sali przedstawiciel Rządu negatywnie zaopiniował zgłoszoną poprawkę:
– Panie przewodniczący, szanowni państwo!
Minister Finansów nie widzi potrzeby wprowadzania tej poprawki.

Za poprawką głosowało 2 członków Komisji, przeciw 24.
Przy 12 głosach wstrzymujących się, poprawka nie została przyjęta.

* * * * * *
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2016 r.
Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez wnioskodawców:
– Celem ustawy jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, o których jest mowa w programie Rządu.

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski

 

Warszawa, 29 grudnia 2015 r.

 

 

Sejmowa Komisja Finanasów Publicznych. Głosowanie nad poprawką dotyczącą opodatkowania SKOK-ów.

 

Poseł sprawozdawca Wiesław Janczyk (Prawo i Sprawiedliwość) przemawia na Sali Plenarnej.

 

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, poseł Andrzej Jaworski (Prawo i Sprawiedliwość).

 

Poseł sprawozdawca Wiesław Janczyk (Prawo i Sprawiedliwość) przemawia na Sali Plenarnej.

 

Andrzej Jaworski i Wiesław Janczyk.

 

Andrzej Jaworski i Wiesław Janczyk.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finanasów Publicznych.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finanasów Publicznych.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finanasów Publicznych.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finanasów Publicznych.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finanasów Publicznych.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Finanasów Publicznych.

 

Poseł Killion Munyama (Platforma Obywatelska).

 

Sejmowa Komisja Finanasów Publicznych. Głosowanie nad poprawką dotyczącą opodatkowania SKOK-ów.

 


Silk Road Poland