Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza na Konferencję Naukowo-Techniczną

Tematyce problemów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych poświęcona będzie I konferencja naukowo-techniczna, która w dniach 19 – 20 listopada br., odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. ul. Czackiego 3/5.

 

 

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka.

 

Celem konferencji jest przedstawienie:

 

  • praktycznych aspektów teorii inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
  • stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa;
  • kierunków rozwoju technologii tworzenia bezpiecznych obiektów;
  • metod technicznej diagnostyki bezpieczeństwa obiektów stosowanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji;
  • zagadnień bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji;
  • ekonomicznych aspektów inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

 

 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele uczelni wyższych, ośrodków naukowo – badawczych oraz firm związanych z problematyką bezpieczeństwa.

 

W ramach konferencji wygłoszone zostaną zamówione przez organizatorów referaty problemowe oraz wybrane referaty zgłoszone przez uczestników.

 

Wybrane referaty, po ocenie przez recenzentów, zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach z listy MNiSW lub w formie monografii naukowej.

 

Cement – Wapno – Beton (20 pkt.), Logistyka (10 pkt.), Materiały Budowlane (6 pkt.), Przegląd Spawalnictwa (6 pkt.), Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (5 pkt.), Chłodnictwo (4 pkt.) oraz w innych czasopismach technicznych tj.: Budownictwo i Prawo, Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Przegląd Techniczny.

 

Przewodniczenie Komitetowi Naukowemu Konferencji objął prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT – Rektor Politechniki Warszawskiej, Szefem Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest dr inż. Adam BARYŁKA – wiceprezes ds. naukowych Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP

 

Patronat nad Konferencją sprawują:

 

  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Urząd Dozoru Technicznego,
  • Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Więcej o konferencji na stronie:

http://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/konferencja-iboa/plan-konferencji-2/