MRR: Program Infrastruktura i Środowisko sfinansuje więcej inwestycji

O ponad 424 mln euro (ok. 1,8 mld zł) zwiększył się wkład unijny do Programu Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe środki zasilą budżety już rozpoczętych konkursów, pozwolą też na rozpisanie nowych. Dzięki nim dofinansowanie otrzymają również, zaawansowane w realizacji, projekty indywidualne z list rezerwowych. Dokonano również przesunięcia 332,4 mln  euro (ok. 1,4 mld zł) pomiędzy Priorytetami  w Programie. Zaproponowane przez Polskę zmiany zatwierdziła Komisja Europejska.

Zmiany wprowadzone do POIiŚ po przeglądzie śródokresowym uwzględniają podział dodatkowych środków UE w wysokości ponad 424 mln euro, w tym 157 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz 267 mln euro z tzw. „dostosowania technicznego”.

Na inne przedsięwzięcia przesunięto także 143,5 mln euro z puli środków na pomoc techniczną oraz 188,9 mln euro z puli na gospodarkę odpadami.

źródło: www.mrr.gov.pl

 


Silk Road Poland