Misja i strategia Warszawskiej Izby Gospodarczej

Wystąpienie Ryszarda Marcińczaka, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej
Wystąpienie Ryszarda Marcińczaka, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej
Wystąpienie Ryszarda Marcińczaka, prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej

W siedzibie Warszawskiej Izby Gospodarczej (WIG) przy ul. Trębackiej 4 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia Ryszarda Marcińczaka, prezesa Zarządu Izby, który przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015.

Ryszard Marcińczak poinformował o rozmowach prowadzonych z zastępcami prezydenta m.st. Warszawy, dotyczących rozszerzenia właściwości terytorialnej Izby na obszar całej metropolii warszawskiej. Wśród przedsiębiorców istnieje zapotrzebowanie na silny organ reprezentacji. Już teraz firmy z powiatów podwarszawskich ubiegają się o członkostwo w Izbie.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych [Dz.U. 2015 poz. 1890]. Zgodnie z ustawą, związki metropolitalne – tam gdzie powstaną – przejmą zadania, leżące dotąd w gestii gmin i powiatów:
Art. 12.
1. Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie:
1) kształtowania ładu przestrzennego;
2) rozwoju obszaru związku;
3) publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku;
4) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;
5) promocji obszaru metropolitalnego.

Ustawa daje podstawę prawną do realizacji przez związki metropolitalne zadań, finansowanych z budżetu administracji rządowej:
(…)
3. Na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej, związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania administracji rządowej.

Związki metropolitalne są powoływane rozporządzeniem Rady Ministrów:
Art. 4.
1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:
1) ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie gmin, wchodzących w skład obszarów metropolitalnych;
2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy.

W aglomeracji warszawskiej związek metropolitalny powstanie na pewno. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uczestniczyć w realizacji zadań publicznych na obszarze metropolii, muszą być reprezentowani przez organ samorządu gospodarczego. Warszawska Izba Gospodarcza jest takim właśnie organem.

Walne Zgromadzenie WIG przyjęło dokument „Misja i Strategia”, w którym mowa jest m.in. o potrzebie nawiązania współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Współpraca z Urzędem pozwoli zwiększyć udział firm członkowskich Izby w realizacji zadań publicznych na obszarze województwa. Zarząd przewiduje, że w roku 2016 nastąpi upowszechnienie członkostwa w WIG wśród podmiotów gospodarczych aglomeracji warszawskiej.

Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały:

 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015,
 • o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności,
 • o udzieleniu absolutorium Radzie Izby za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.,
 • o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

W związku z ustąpieniem dotychczasowego przewodniczącego Rady Izby (organ nadzoru), uczestnicy Walnego Zgromadzenia wybrali nowego przewodniczącego Rady. Został nim pan Marcin Zamoyski.

Zarząd WIG zarekomendował Zgromadzeniu powiększenie składu organu zarządzającego o jedną osobę. Zgromadzeni zapoznali się z kandydaturą pana Aleksandra Szaleckiego. W wyniku głosowania pan Aleksander Szalecki został powołany w skład Zarządu Izby.

Podstawowe cele Warszawskiej Izby Gospodarczej to:

 • udział firm członkowskich w realizacji zadań publicznych,
 • reprezentowanie interesów firm wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Zarząd WIG przygotował projekt dokumentu programowego „Misja i Strategia”. Projekt został wydrukowany i udostępniony uczestnikom Zgromadzenia przed rozpoczęciem obrad.

Prezes Ryszard Marcińczak omówił poszczególne punkty dokumentu:

 • zwiększenie znaczenia Warszawskiej Izby Gospodarczej, jako organizacji samorządu gospodarczego,
 • wymiana informacji i współpraca między firmami członkowskimi,
 • wspieranie firm w pozyskiwaniu funduszy publicznych,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z Urzędem m.st. Warszawy i Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
 • współtworzenie prawa gospodarczego poprzez opiniowanie projektów legislacyjnych i udział w posiedzeniach komisji sejmowych.

Zgromadzeni głosowali nad uchwałą o przyjęciu strategii działania WIG na lata 2016 – 2020, sformułowanej w dokumencie „Misja i Strategia”.
Dokument został przyjęty jednogłośnie.

Gościem specjalnym Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Izby Gospodarczej był prof. Ryszard Strzelczyk: – Czuję się przede wszystkim przedsiębiorcą. Jestem profesorem, doktorem habilitowanym, ale tak naprawdę mój żywioł to nieruchomości. Być może część z państwa zna firmę „Bracia Strzelczyk”. Bracia Strzelczyk to ja i mój młodszy brat.

Prof. Ryszard Strzelczyk wygłosił wykład pod tytułem „Problematyka obrotu nieruchomościami z perspektywy przedsiębiorcy”.

Misja i strategia Warszawskiej Izby Gospodarczej – plik PDF

* * * * *

Warszawska Izba Gospodarcza jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego, jaka powstała w Polsce po drugiej światowej. Statut Izby został zarejestrowany 5 października 1989 r. W listopadzie 2014 r. w warszawskim hotelu Hilton odbyły się oficjalne obchody 25-lecia Izby.

Tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


BBA Transport System