MG: Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2012 r. – komentarz MG do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2012 r. była o 9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. i o 5,1 proc. niższa niż w grudniu ubiegłego roku. Wynik jest zbliżony do przewidywań analityków MG.

W porównaniu ze styczniem 2011 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 29 spośród 34 działów przemysłu. Najwyższy,  25,7-proc. wzrost odnotowano w produkcji metali oraz maszyn i urządzeń – o 18,2 proc. Najszybciej spadała sprzedaż przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny i brunatny – o 12,9 proc.

Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu wzrósł w styczniu o 8,0 proc. względem analogicznego miesiąca 2011 r. W styczniu ceny wzrosły we wszystkich głównych ugrupowaniach przemysłowych, oprócz wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz i wodę, gdzie pozostały na poziomie z grudnia.

Wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowały w styczniu także przedsiębiorstwa budowlane. Produkcja budowlano-montażowa była o 32,2 proc. wyższa niż przed rokiem i o 64,5 proc. niższa niż w grudniu ubiegłego roku. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu była wyższa o 18,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2011 r. i o 0,1 proc. niż w grudniu ub. r. Najwyższą dynamikę wzrostu względem stycznia 2011 r. odnotowano w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Tutaj sprzedaż była wyższa o 69,1 proc. niż w roku ubiegłym.

Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły w porównaniu z grudniem ub. r. o 0,1 proc. i były wyższe niż przed rokiem o 1,5 proc.

Analitycy MG oczekują, że w lutym tempo wzrostu produkcji może nieznacznie spaść, do poziomu poniżej 8 proc. W całym pierwszym kwartale produkcja sprzedana przemysłu powinna rosnąć w zbliżonym tempie. Zarówno sektor przemysłowy, jak i budownictwo rozwijały się w styczniu w tempie zbliżonym do notowanego w ostatnim kwartale 2011 r. (po wyeliminowaniu czynników sezonowych), nie zaobserwowano oznak spowolnienia.

źródło: www.mg.gov.pl