Mazowsze: O dalszej współpracy z Bankiem Światowym

9 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z wiceprezesem ds. Finansów i Rozwoju Sektora Prywatnego Banku Światowego Janamitrem Devanem.

Podczas rozmów marszałek Adam Struzik wyraził swoje zadowolenie z istniejącej już, efektywnej, współpracy z Bankiem Światowym. Zapoznał gościa ze specyfiką i wyzwaniami województwa mazowieckiego, m.in. wzmocnieniem innowacyjności regionu, z naciskiem na rozwój instytutów naukowo-badawczych, udrożnieniem i integracją układu komunikacyjnego oraz zwiększeniem dostępności transportowej regionu. Zaznaczył, że poprawa konkurencyjności regionu to również niwelowanie wewnętrznych dysproporcji rozwojowych przy jednoczesnym zmniejszaniu dystansu między Mazowszem, a innymi europejskimi regionami metropolitalnymi. Dodał, że sukcesem jest powołanie przez Parlament Europejski tzw. regionów przejściowych, czyli takich, których PKB wynosi 75-90 proc. średniej unijnej.

Janamitra Devan podkreślił, iż Mazowsze jest regionem wyjątkowym, nie tylko ze względu na powierzchnię większą od niejednego państwa, ale także na swój ogromny potencjał. Wskazał na rolę miast jako centrów rozwoju. Miasto, według wiceprezesa, to ekosystem – razem z infrastrukturą i człowiekiem jest strukturalno-funkcjonalnym układem ekologicznym. Człowiek, jako twórca tego układu, jest animatorem i zarządzającym mechanizmami, które decydują o funkcjonowaniu systemu miejskiego. Taki układ nie może działać bez zasilania z zewnątrz. W związku z tym, zamiast wyrównywać dysproporcje pomiędzy regionami, należy rozwijać duże miasta, które działają jak centra grawitacyjne, przyciągające ludzi z mniejszych miejscowości. Devan podkreślił również znaczenie innowacji i rozwoju regionalnego, tj. łączenie nauki ze sferami przemysłu i biznesu oraz stworzenie koncepcji wdrożeń i ich zastosowań, czego idealnych przykładem jest ośrodek intelektualny USA – Boston. Na zakończenie zaznaczył, że Bank Światowy jest nie tylko bankiem pożyczkodawcą, ale także doradcą i bankiem wiedzy, którą skłonny jest się podzielić.

źródło: www.mazovia.pl