Mazowsze: Aktualizuje „Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego”

1 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przewodniczył posiedzeniu zespołu ds. aktualizacji i monitorowania realizacji „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

Do zadań zespołu należy m.in. opiniowanie założeń aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego” oraz projektu zaktualizowanego dokumentu, analiza i ocena realizacji celów „Strategii”, a także ocena efektów osiąganych przez jednostki samorządu województwa odpowiedzialne za poszczególne działania. Tworzą go dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz głównych jednostek podległych i nadzorowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

„Strategia” to dokument nadrzędny, który określa politykę rozwoju województwa mazowieckiego (wskazuje cele i kierunki działania oraz priorytety rozwojowe). Potrzeba jej aktualizacji wynika z dokonanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oceny, na podstawie której stwierdzono przede wszystkim nowe tendencje zmian społeczno-gospodarczych oraz zmiany struktury funkcjonalnej i jakości przestrzeni, wymagające nowych kierunków działań i zadań. Również uwarunkowania wynikające z funkcjonowania w Unii Europejskiej, nowe ustawodawstwo i powstawanie nowych dokumentów na poziomie rządowym i samorządowym – przemawiają za aktualizacją dokumentów strategicznych województwa. Ponadto część zadań zapisanych w „Strategii” została zrealizowana – i w tym sensie jej ustalenia stały się nieaktualne. Nowa „Strategia” musi stawić czoło obecnym problemom przez podnoszenie konkurencyjności Mazowsza na arenie krajowej i międzynarodowej, a także większe uniezależnienie gospodarki od koniunktury.

źródło: www.mazovia.pl