KIG: Podatek od niektórych kopalin do naprawy

Projekt podatku „miedziowego” wymaga gruntownej korekty – uważa Krajowa Izba Gospodarcza odnosząc się do projektu ustawy z 13 stycznia 2012 r.
o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wątpliwości KIG budzi przede wszystkim koncepcja, na podstawie której kształtowana jest wysokość podatku.

Zdaniem KIG tezy, które legły u podstaw kształtowania wysokości stawki podatku są wadliwe. Zakładają one, że koszty wydobycia i produkcji miedzi stanowią sztywny udział w kosztach, a każdy wzrost cen miedzi (surowca przetworzonego) na rynkach międzynarodowych powoduje automatyczny wzrost dochodu podatnika, zajmującego się przetwarzaniem rudy. W tej koncepcji podatku, jego stawka rośnie wraz z cenami finalnego produktu. Doprowadziło to w konsekwencji (we wcześniejszej wersji projektu ustawy) do zaproponowania stawek, które w praktyce mogą oznaczać podatek bliski konfiskacie zysków.

Projektodawca nie uwzględnił faktu, że wzrost cen miedzi przetworzonej na światowych rynkach powoduje również wzrost cen rudy. Rosną również ceny koncesji oraz przedsiębiorstw dysponujących odpowiednimi zasobami surowcowymi. Polskie firmy zajmujące się wydobyciem i przetwórstwem miedzi nie mają dostępu do złóż w takim zakresie, aby w pełni zaspokoić potrzeby surowcowe. Oznacza to m.in. konieczność nabywania koncesji na wydobycie w innych krajach lub przejęcia innych przedsiębiorstw. Zdaniem KIG, nie można więc zakładać z góry, że wzrost ceny miedzi bezpośrednio przełoży się na wzrost zysków polskich spółek działających w obszarze wydobycia i przetwórstwa miedzi.
Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że podatek powinien być określony procentowo, na wzór rozwiązań przyjętych np. w Stanach Zjednoczonych. Takie rozwiązanie również wiąże wysokość daniny publicznej z ceną miedzi.

W opinii Krajowej Izby Gospodarczej, projekt powinien być przygotowywany w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska. Celem nałożenia nowego podatku nie może być wyłącznie chęć zwiększenia przychodów budżetowych. Każdy podatek powinien również pełnić funkcję stymulującą. W szczególności podatek od kopalin powinien być w części przeznaczany na rekultywację środowiska naturalnego, zdegradowanego w wyniku wydobycia i na kompensaty środowiskowe. W obecnym kształcie podatek powoduje jedynie nałożenie dodatkowej daniny publicznoprawnej na nieliczną grupę podatników.

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland