Inicjatywa Pasa i Drogi tworzy nowe możliwości we wschodnioeuropejskim handlu żywnością

China Import and Export Fair (Canton Fair)

China Import and Export Fair (Canton Fair)

Chińskie targi importu i eksportu zwane targami kantońskimi zanotowały gwałtowny wzrost w liczbie nabywców z krajów wschodnioeuropejskich, włączywszy 6294 z Rosji i 1397 kupców z Ukrainy spośród 88 574 kupujących z krajów Pasa i Drogi, którzy wzięli udział w targach. Liczba ta stanowi wzrost o 14,61% od inauguracji chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi w roku 2013. Inicjatywa jest elementem strategii kraju dążącej do wzmocnienia rozwoju gospodarczego wzdłuż gospodarczego Jedwabnego Szlaku oraz Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku.

Sprzedaż pożywienia z Ukrainy do Chin cechuje gwałtowny wzrost od rozpoczęcia inicjatywy Pasa i Drogi

Ukraina była jednym z pierwszych krajów, które opowiedziały się za inicjatywą Pasa i Drogi i podpisała porozumienie dwustronne potwierdzające udział kraju w powiązanych projektach rozwojowych już w roku 2014. Od tego czasu w kraju zaobserwowano szybki wzrost handlu z Chinami, włączywszy handel żywnością. Pod względem importu do Chin 90% kukurydzy i 95% oleju słonecznikowego w roku 2015 pochodziło z Ukrainy. W 2016 roku Chiny osiągnęły status drugiego największego docelowego kraju eksportu z Ukrainy na poziomie obrotu w wysokości 1,026 miliarda dolarów.

Doradca ministerialny przy Ambasadzie Ukrainy w Chinach Viktor Tanasiychuk wyraził swoją pewność co do przyszłości ciągłego wzrostu handlu żywnością między Chinami a Ukrainą. W komentarzu na łamach „Food to China” doradca stwierdził, że ustanowienie skuteczniejszego kanału komunikacji między producentami a importerami umożliwi szersze zaznajomienie się konsumentów z ukraińską żywnością.

Roman Kryvosheyev, główny dyrektor wykonawczy w firmie Fialan, odwiedza targi kantońskie już od 2012 roku. Dyrektor potwierdził pozytywną rolę, którą inicjatywa Pasa i Drogi odgrywa pod względem promocji handlu między Chinami a krajami Europy Wschodniej i dodał, że strategia ta jest „nowym sposobem na znaczne ograniczenie kosztów i czasu dostawy z Ukrainy do Chin”.

„Dlatego też chińscy klienci będą mieli dostęp do świeżej, ekologicznej żywności z Ukrainy w przystępnych cenach” – dodał dyrektor.
Firma Fialan wprowadza na ukraiński rynek ekskluzywne chińskie produkty już od 2004 roku, a sprowadzanie ukraińskiej żywności do Chin firma rozpoczęła w roku 2013. – Targi kantońskie pomogą ukraińskim firmom na znalezienie towarów w Chinach i ułatwią współpracę chińsko-rosyjską oraz chińsko-ukraińską – skomentował Kryvosheyev.

„Targi kantońskie zapewniają nam większe możliwości nabywania towarów oraz umożliwiają znalezienie większej liczby partnerów wraz z rosnącą liczbą kategorii i wystawianych produktów” – dodał dyrektor.

Cały wachlarz produktów na targach dostępny jest na stronie: http://i.cantonfair.org.cn/en/Categories/Index

Wraz z rosnącą liczbą krajów objętych inicjatywą Pasa i Drogi podpisujących dwu- i wielostronne porozumienia z Chinami rynek importowanej żywności w kraju otwiera się na nowe możliwości rozwoju współgrające z coraz większą siłą nabywczą w kraju.

„W zeszłorocznym wydarzeniu promującym globalny import żywności w ramach targów kantońskich wzięło udział 230 nabywców i handlarzy żywnością, transgranicznych firm internetowych oraz sprzedawców detalicznych – wyjaśniła Maggie Pu, zastępca dyrektora generalnego Urzędu Spraw Zagranicznych targów kantońskich. – Targi umożliwiają przeprowadzanie negocjacji na miejscu między globalnymi wystawcami w branży żywnościowej a potencjalnymi nabywcami, przez co można lepiej zrozumieć zasady i procesy obowiązujące na chińskim rynku żywności” – dodała.

„Wraz z zacieśnianiem współpracy między Chinami a krajami inicjatywy Pasa i Drogi odegramy bardziej znaczącą rolę jako platform umożliwiająca międzynarodowym przedsiębiorstwom żywnościowym poszerzenie działalności zagranicznej” – dodała przedstawicielka urzędu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

źródło: Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland