II Spotkanie Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji m. st. Warszawy (WOSAK)

Warszawa

Spotkanie będzie służyć wypracowaniu podstawowych zasad (reguł postępowania) adaptacji Warszawy do zmian klimatu związanych z najważniejszymi zagrożeniami klimatycznymi dla miasta tzn.:

 • Powodziami na rzekach;
 • Podtopieniami po opadach deszczu;
 • Upałami i falami upałów;
 • Suszami;
 • Silnym wiatrem.

Przez zasady rozumie się podstawowe reguły postępowania lub ich hierarchię w mieście, którymi powinni się posługiwać wszyscy realizujący działania na terenie miasta.

Przez adaptację do zmian klimatu rozumie się w szczególności zapobieganie skutkom zagrożeń oraz przewidywanie i minimalizację strat materialnych w wyniku wystąpienia zagrożeń.

Przygotowane w ramach obrad WOSAK zasady zostaną włączone do założeń Strategii Adaptacji.

Przebieg obrad

 • 10:00-10:15 – Powitanie i przypomnienie najistotniejszych zagrożeń klimatycznych dla m.st. Warszawy.
 • 10:15-12:15 – Zebranie listy proponowanych zasad postępowania. Praca warsztatowa metodą burzy mózgów. Każdy członek WOSAK przedstawia proponowane przez siebie zasady postępowania wraz z krótkim uzasadnieniem. Moderator przyporządkowuje zasady do poszczególnych zagrożeń. Na tym etapie każda propozycja jest ważna, nie jest dyskutowana i zostaje zapisana.
 • 12:15-12:45 – Przerwa w obradach. Zespół ADAPTCITY uporządkowuje zebrane zasady.
 • 12:45-15:15 – Dyskusja w gronie członków WOSAK nad sposobem uporządkowania zasad, a po jego zaakceptowaniu nad każdą z przedstawionych zasad. Celem dyskusji jest zaakceptowanie każdej zasady przez członków WOSAK w drodze porozumienia (konsensusu). Zasady, co do których nie ma zgody wszystkich członków WOSAK mogą ulec przeformułowaniu.
 • Zakończenie spotkania.

Przed spotkaniem

Prosimy wszystkich członków WOSAK, aby przygotowali przed spotkaniem co najmniej jedną zasadę, którą chcieliby, aby była realizowana w m.st. Warszawa w związku z adaptacją do zmian klimatu. Zasad można przygotować więcej, ale czas przeznaczony na wypowiedź będzie ograniczony do 3 minut.

Podstawowe informacje i pojęcia

Czym ma być strategia? Strategia to ogólny plan działania mający służyć wyeliminowaniu lub ograniczeniu wpływu zmian klimatu, w tym jego zmienności i ekstremalnych wydarzeń, w wyniku aktywnej adaptacji. Dokument zawierać będzie połączenie zasad, kierunków polityk i środków służących jej wdrażaniu. Aktywna adaptacja przyczynia się do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatu i służy rozwojowi zrównoważonemu, podnosząc jakość życia. Strategia ma także pokazać jakie wyzwania i ryzyka związane ze zmianami klimatu można przełożyć na szanse rozwojowe miasta. Działania na rzecz adaptacji otwierają bowiem nowy rynek dla przedsiębiorczości.

Dobra Strategia wymaga: przywództwa (władze miasta), szerokiego uczestniczenia interesariuszy (WOSAK i 16 spotkań dzielnicowych), rzetelnych informacji i wiedzy (do tej pory zgromadzona w wyniku prac Komitetu Konsultantów Naukowych), wdrożenia procesu ciągłego uczenia się (to jeszcze przed nami) oraz narzędzi i wytycznych (będą w Strategii).

Adaptacyjna pojemność: Potencjał systemu lub organizacji, aby zaprojektować i wdrożyć skuteczne strategie adaptacyjne w celu dostosowania się do informacji na temat potencjalnej lub rzeczywistej zmienności klimatu i ekstremalnych warunków pogodowych. Zdolność adaptacyjna jest ważnym warunkiem wstępnym do przygotowania strategii adaptacji.

Zagrożenie: Wydarzenie pogodowe, na które narażone jest miasto, potencjalnie mogące spowodować szkody. Przykładami takich zagrożeń są: fale upałów, intensywne opady deszczu. Zagrożenia klimatyczne obejmują zarówno ekstremalne zjawiska pogodowe jak i długoterminowe zmiany w średnich zmiennych klimatycznych, takich jak temperatura. Zagrożenia mogą być obserwowane i doświadczane oraz przewidywane w przyszłości (często z większym nasileniem lub częstotliwością). Zagrożenie klimatyczne może być niewielkie w sensie przestrzennym, takie jak oberwanie chmury czy nawalny deszcz, lub znaczne jak ogólnoeuropejskie fale upałów i susze regionalne.

Wpływ zagrożeń klimatycznych w systemie miejskim. Występowanie zagrożenia prowadzi do oddziaływania na:

 • Ludzi (zdrowie, utrudnienia), zwłaszcza dzieci i osoby starsze.
 • Infrastrukturę zieloną i błękitną.
 • Infrastrukturę techniczną.
 • Dostarczanie usług: transport (w szczególności żywności), woda, energia, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów.

Na przykład, fale upałów (zagrożenie) może spowodować wpływ na jakość powietrza w miastach, zdrowie ludzi, dostawy energii, funkcjonowanie transportu itp. Wpływ może być dodatni lub ujemny, a wielkość wpływu zależy od ekspozycji na zagrożenia.

Odporności. Zdolność systemu miejskiego, aby poradzić sobie ze skutkami zmian klimatu i wynikających z nich zagrożeń, przy zachowaniu obecnej formy i sposobu funkcjonowania miasta. Miasto odporne jest bardziej atrakcyjne dla inwestorów i mieszkańców.

Wrażliwość. Cechy i okoliczności danej społeczności, systemu lub aktywów, które czynią go podatnym na szkodliwe skutki zagrożeń.

II Spotkanie Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. Adaptacji m. st. Warszawy (WOSAK), 21 października 2016, sala 1801, XVIII p., Pałac Kultury i Nauki