Głosujmy na zdrowie!

Zdrowie jest dla Polaków najwyższą wartością. To zdrowia życzymy bliskim w pierwszej kolejności, bo nie mamy wątpliwości, że jest ono warunkiem koniecznym do osiągnięcia życiowych celów i dobrobytu. I tak jak oczywistym jest dla nas, że zdrowie jednostki jest kapitałem umożliwiającym jej rozwój, tak oczywistym powinno być zarówno dla obywateli, jak i rządzących, że zdrowie społeczeństwa jest kapitałem gwarantującym rozwój państwa.

 

Zdrowie jest bezcennym i strategicznym zasobem państwa. Tylko zdrowe społeczeństwo może kreatywnie działać i efektywnie pracować, przyczyniając się do postępu cywilizacyjnego i rozwoju gospodarczego swojego kraju. Efektywne działanie państwa na rzecz ochrony zdrowia obywateli powinno być obszarem zainteresowania wszystkich, którym zależy na dobrobycie i rozwoju gospodarczym.

 

Traktowanie zdrowia obywateli jedynie w kategorii wydatków i bieżącego administrowania nimi, zamiast strategicznego zarządzania, skutkuje problemami, z którymi spotykamy się na co dzień w kontakcie z ochroną zdrowia. Nieprzyjazny system, w którym pacjenci czują się zagubieni, kolejki i brak dostępu do nowoczesnego leczenia – to wszystko sprawia, że różnica w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców krajów UE pogłębia się. Widać to wyraźnie, gdy analizujemy oczekiwaną długość życia w Polsce, która wciąż jest poniżej średniej europejskiej – szacowana różnica sięga średnio aż 4 lat (1). Co bardzo istotne, liczba lat, jakie Polacy przeżywają w zdrowiu, jest niższa niż w wielu krajach europejskich (2) . Oczekiwana długość życia kobiety w Polsce w roku 2012 wynosiła 81 lat, z czego tylko do 63 roku życia cieszyła się dobrym zdrowiem. Dla porównania, kobieta w Szwecji, przy oczekiwanej długości życia 84 lat, w zdrowiu przeżywa 72 lata.

 

Dodatkowo, Polska stoi u progu ogromnych wyzwań demograficznych. Starzenie się polskiego społeczeństwa oznacza zwiększone wydatki na zdrowie, które powinny być zaplanowane w sposób maksymalnie efektywny. Skuteczne leczenie powinno umożliwiać starszym osobom samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym oraz jak najdłuższą obecność na rynku pracy. Konieczne jest też strategiczne podejście do dbałości o zdrowie pracujących Polaków i młodego pokolenia. Na ich barkach spocznie bowiem zadanie utrzymania systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Tymczasem obecnie Polska jest w czołówce krajów europejskich, w których niepełnosprawność i choroby generują bezrobocie. Kwestie zdrowotne są przyczyną aż 10% decyzji o rezygnacji z pracy, przy czym w grupie wiekowej 45-54 stanowią aż 18% (3). Niepełnosprawność ma wpływ na wiele aspektów ludzkiego życia, w tym również na pracę zawodową. W ogólnej populacji osób w wieku produkcyjnym, udział zatrudnionych wynosi około 59%, podczas gdy w populacji osób niepełnosprawnych (tj. spełniających kryterium prawne lub biologiczne) spada on do 16% (20% wśród mężczyzn i 13% wśród kobiet) (4).

 

Najwyższa pora na zmianę podejścia do zdrowia wśród rządzących w Polsce. Nadszedł czas na przeprowadzenie właściwego rachunku ekonomicznego, a także na inwestycje w zdrowie Polaków. Oczekujemy, że głębokie zmiany, zwiększające efektywność funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia, przełożą się na: bardziej przyjazną i lepszą organizację systemu w trosce o dobro pacjenta, koordynację wszystkich poziomów lecznictwa, w tym również na poprawę dostępności do nowoczesnych metod leczenia – leków i technologii medycznych.

 

Zarówno oczekiwana długość życia, jak i standaryzowany do wieku współczynnik zgonów, zależą od dostępności pacjentów do skutecznego leczenia, w tym farmakoterapii. Nowoczesne leki zwiększają efektywność terapii i pozwalają na ograniczenie kosztów systemu ochrony zdrowia związanych z lecznictwem szpitalnym i leczeniem powikłań, a także wydatków systemu opieki społecznej – świadczeń zdrowotnych, rent, itd.

 

Kampania wyborcza to czas, gdy dyskutujemy o priorytetowych zagadnieniach z perspektywy państwa i obywateli. To zatem idealny moment do tego, by rozpocząć szeroką dyskusję na temat wyzwań związanych z ochroną zdrowia w naszym kraju. Polacy tego oczekują – jak pokazało badanie przeprowadzone w ramach inicjatywy „Głosuję na zdrowie” aż 87% Polaków uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia, a zdaniem 91% respondentów partie polityczne powinny jasno określić swoje plany dotyczące poprawy jakości funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

 

Rozmawiajmy zatem. Szukajmy efektywnych rozwiązań. Stwórzmy wizje i plan działań, bo zdrowe państwo potrzebuje zdrowych obywateli. Zagłosujmy na zdrowie!

 

Z poważaniem,

 

Rada Ekspertów