Gospodarka wodna tematem spotkania ministrów V4+

Grupa Wyszehradzka

Grupa WyszehradzkaWspólne oświadczenie dotyczące przyszłych prac nad wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej przyjęli ministrowie ds. gospodarki wodnej państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii podczas spotkania, które odbyło się dziś w Ministerstwie Środowiska RP. Z okazji Światowego Dnia Wody i obchodów Roku Rzeki Wisły w ministerstwie odbyła się także konferencja naukowa.

Wspólne oświadczenie państw Grupy V4+

Podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska przyjęte zostało wspólne oświadczenie ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii dotyczące przyszłych prac nad wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W oświadczeniu ministrowie zgodzili się m.in., że podstawę właściwego i zrównoważonego gospodarowania wodami stanowi zarządzanie zlewniowe zgodnie z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zwrócili także uwagę, że zasoby wody w Europie są poddawane presji powodowanej przez wiele czynników m.in. zmniejszanie się dostępnych zasobów wodnych, zwiększenie zapotrzebowania na wodę oraz nasilające się ekstremalne zjawiska hydrologiczno-meteorologiczne, tj. powodzie czy susze.

„Wspólnie z ministrami V4+ jesteśmy przekonani, że kwestie związane z zarządzaniem zasobami wodnymi w Europie stają się coraz bardziej istotne, a jej niedobór w przyszłości oraz skutki katastrof naturalnych mogą powodować coraz groźniejsze konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne” – podkreślił minister Jan Szyszko.

Ministrowie zaznaczyli, że w obliczu wyzwań spowodowanych rosnącą presją na zasoby wodne i zmianami klimatu w Europie, niezbędne jest wyznaczanie ambitnych celów, tj. zapewnienie wody w odpowiedniej ilości oraz jakości dla wszystkich potrzeb, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Podkreślono jednocześnie, że działania te powinny być dostosowane do regionalnych możliwości, w związku z różnymi warunkami geograficznymi, środowiskowymi, hydrologicznymi oraz klimatycznymi. Zwrócono również uwagę na konieczność integracji obecnej polityki wodnej z innymi politykami UE.

Ministrowie wezwali Komisję Europejską do stworzenia odpowiedniej koordynacji pomiędzy celami zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną a innymi odpowiednimi sektorami zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Ministrowie zobowiązali się współpracować na forum UE w przyszłości, tak aby wspólne stanowisko państw zostało uwzględnione w pracach nad rewizją Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz w innych dokumentach mających wpływ na kształtowanie się polityki wodnej UE.

Memorandum o Współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej

Dziś w Ministerstwie Środowiska Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, oraz dr. László Felkai, wiceminister spraw wewnętrznych Węgier, podpisali Memorandum o Współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej.

Dokument obejmuje takie obszary współdziałania, jak m.in. opracowanie i wdrożenie przepisów w zakresie gospodarki wodnej oraz wspólne uzgadnianie kwestii związanych z unijną polityką wodną. Strony będą także wdrażać i wymieniać się strategiami w kwestiach będących przedmiotem Memorandum. Ponadto Ministerstwo Środowiska Polski oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier będą współpracowały na rzecz edukacji i budowania świadomości lokalnej na temat zintegrowanej gospodarki wodnej.

Porozumienie dotyczy także współpracy technicznej. Obejmuje ona m.in. prowadzenie zintegrowanej gospodarki w skali dorzecza, w tym wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznego gospodarowania na obszarach dorzeczy.

„Ważnym elementem naszej współpracy będzie monitorowanie i zarządzanie jakością wody, a także zarządzanie ryzykiem powodzi i suszy. Chcemy także współdziałać na rzecz gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, a także oczyszczania ścieków” – podkreślił wiceminister środowiska Mariusz Gajda.

Wdrażając memorandum, strony zapewnią współpracę między swoimi odpowiednimi jednostkami administracji państwowej, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, jednostkami i instytutami technologicznymi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami z obydwu krajów w niezbędnych sytuacjach.

Memorandum wędzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywało przez 5 lat. Następnie zostanie automatycznie przedłużone o kolejne pięcioletnie okresy.

Światowy Dzień Wody 2017 i Rok Rzeki Wisły

Z okazji Światowego Dnia Wody (22 marca) i Roku Rzeki Wisły w Ministerstwie Środowiska odbyła się również konferencja naukowa, którą otworzyli prof. Jan Szyszko, minister środowiska i Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

„W przypadku wielu krajów, w tym Polski, należy się spodziewać, że zasoby wodne spełniające kryteria zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną i do celów gospodarczych będą wręcz głównym czynnikiem limitującym rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, a także bezpośrednio wpływającym na stan zdrowotny społeczeństw – podkreślił minister Jan Szyszko.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych święto ma na celu uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą zmniejszanie się jej zasobów. Jego tegoroczna edycja obchodzona jest pod hasłem „Why waste water?”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na kwestie dotyczące niewłaściwego gospodarowania zasobami wodnymi, a także konieczności zmniejszania zużycia wody i ponownego jej wykorzystywania, co jest szczególnie istotne w kontekście prognozowanych zmian klimatycznych.

„Ważne jest właściwe zarządzanie zasobami wodnymi podczas jej całego cyklu obiegu: od ujęcia wody słodkiej, poprzez uzdatnianie, dystrybucję, użytkowanie i gromadzenie, poprzez jej oczyszczanie i ponowne użycie oczyszczonych ścieków, aż po jej ostateczny powrót do środowiska o takiej jakości, która umożliwia jej ponowne wykorzystanie” – zaznaczył Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Minister przypomniał również, że rok 2017, zgodnie z uchwałą Sejmu RP, obchodzimy w Polsce jako Rok Rzeki Wisły. Wydarzenie to zostało ustanowione w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na rzece Wiśle. Rok Rzeki Wisły to ważna okoliczność z uwagi na znaczenie całego dorzecza Królowej Polskich Rzek dla społeczeństwa polskiego pod względem kulturowym, społecznym, a przede wszystkim dla zrównoważonego rozwoju.

źródło: MŚ/Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland