Gospodarcze Otwarcie Roku 2016

gosp-otwarcie-roku-2016-600

20 stycznia 2016 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się uroczyste „Gospodarcze Otwarcie Roku 2016”, w którym uczestniczyli liczni przedsiębiorcy, działacze KIG oraz izb regionalnych, branżowych i bilateralnych a także reprezentanci jednostek otoczenia biznesu. Naczelną Organizację Techniczną reprezentowali Ryszard Marcińczak, przewodniczący GKR a równocześnie prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Włodzimierz Hausner- doradca prezesa NOT, członek Prezydium KIG.

Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników Andrzej Arendarski, prezes KIG. W swoim wystąpieniu A. Arendarski zaakcentował, że „mamy nową politykę rozwojową i chcemy mieć jasność sytuacji”. Poprosił o wystąpienie podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego. Minister R. Domagalski, przedstawiając ogólną kondycję polskiej gospodarki w 2015 oraz perspektywy zmian, stwierdził na wstępie, że obecny model gospodarki polskiej nie jest optymalny i grozi nam „pułapka średniego dochodu”. W nowych warunkach eksport musi stać się lokomotywą rozwoju i dać nam zwiększoną wartość dodaną. Dlatego musimy zbudować nowy model wsparcia eksportu – tworzyć silną agencję państwową, koncentrując istniejące instytucje, działające w tym zakresie. Wiceminister zwrócił także uwagę, że punkt ciężkości eksportu przesuwa się na wschód i w tym zakresie widzi dużą rolę dla gospodarczych izb bilateralnych z krajami wschodu i dalekiego wschodu. Zapowiedział, że wzrost gospodarczy stymulowany będzie wysokimi nakładami na inwestycje. Chcemy uzyskać ok. 4% rocznego wzrostu PKB i będzie to wzrost zbilansowany – podkreślił minister R. Domagalski.

Kolejne wystąpienie miał prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego, nt. „Wyzwania dla polskiej gospodarki pieniężnej w 2016”. Wystąpienie to uczestnicy konferencji przyjęli z dużym zainteresowaniem i uwagą, bowiem prof. M. Belka jest częstym gościem i prelegentem na konferencjach i spotkaniach organizowanych przez KIG i znane są jego trafne stwierdzenia i opinie. Następnie prof. Belka stwierdził, że wyzwania dla polskiej gospodarki płyną z gospodarki światowej. Obecną sytuację w gospodarce światowej kształtują, głównie, rynek chiński, nowa polityka pieniężna w USA, sytuacja na rynku światowym, sytuacja UE związana z napływem imigrantów. Rozwijając tę tezę, prof. Belka krótko omówił sytuację w ChRL, wyrażając opinię, że „Chiny muszą się przestawić z eksportu na zewnątrz na konsumpcję wewnętrzną”, ale to bardzo trudne zadanie. Zwolnienie tempa wzrostu PKB Chin stało się już widocznym faktem i ma wpływ na gospodarkę wielu krajów świata. W USA podwyższono stopy procentowe, umacnia się dolar jako waluta światowa. Spadkowa i niska cena ropy naftowej rzutuje na efektywność i stosowanie innych źródeł energii, szczególnie ujemnie odbiją się na gospodarce Rosji.

Prof. M. Belka wskazał także na polityczne ryzyko UE związane z imigrantami. „Nie można liczyć na szybkie skutki reform strukturalnych w krajach UE, ale musi się je podejmować”- powiedział M. Belka.

Odnosząc się do wyzwań polskiej gospodarki, wyraził opinię, że „Budżet na 2016 rok jest dobrze zbudowany”. Odnośnie dokonywanych zmian podatkowych, zauważył, że „słabe banki mogą nie poradzić sobie”. Zdecydowanie opowiedział się przeciw przewalutowaniu kredytów w walutach zagranicznych, ale równocześnie wyraził się, że „banki nabroiły”, źle były przygotowane umowy i naruszały dobre obyczaje i etykę bankową. Wskazał także, że bardzo trudno jest pogodzić oczekiwania społeczne z realiami gospodarczymi i sytuacją demograficzną Polski. Namawiał do rozwagi i spokojnego rozwiązywania problemów polskiej gospodarki. „Realizm zwycięża” – zakończył swoje wystąpienie prof. M. Belka.

Następnie odbyły się trzy dyskusje panelowe z udziałem ekspertów na następujące tematy:

  1. Co przyniesie gospodarce nowy rok?
  2. Rosnąca rola doświadczenia konsumenta na przykładzie płatności, bankowości i usług.
  3. System podatkowy w Polsce – wyzwania i zobowiązania.

Na zakończenie konferencji odbyło się wręczenie nagród II edycji konkursu „Polska Cyfrowa 2020+”.

Opracował: Włodzimierz Hausner – Doradca Prezesa NOT
foto: KIG


Silk Road Poland