Dodatkowy miliard na dotacje dla przedsiębiorców

600 mln zł na pilotażowy projekt wsparcia tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy wdrażają wynalazki oraz 400 mln złotych na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka (POIG). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, zaproponuje ten podział do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący, na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się  24 kwietnia 2012 r.

Dodatkowe pieniądze na wsparcie dla przedsiębiorców pochodzą  z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania, instrumentu „dostosowania technicznego” oraz z realokacji w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzonych przez Komisję Europejską w grudniu 2011 r.

Instrument pilotażowy

Instrument pilotażowy, uruchamiany w ramach 4 osi priorytetowej POIG, który zostanie zasilony kwotą 600 mln złotych, to nowy rodzaj działania skierowanego do przedsiębiorców.

Zakłada on udzielenie małemu lub średniemu przedsiębiorcy dofinansowania na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Ze względu na nowatorski charakter tego instrumentu – nowe, specyficzne kryteria odnoszące się do wynalazku, nowy system oceny (brak kryteriów formalnych, ocena ekspercka panelowa), trudno dziś oszacować poziom zainteresowania potencjalnych wnioskodawców.

Dodatkowe pieniądze w ramach Działania 4.4 POIG

Kolejne 400 mln złotych z puli dodatkowych (i realokowanych) środków zasili budżet znanego Działania 4.4 POIG. Dotacje będą wykorzystane na wsparcie projektów złożonych przez tych przedsiębiorców, którzy startowali w II rundzie aplikacyjnej w 2009 r. i pomimo wysokich ocen nie otrzymali dotacji, ze względu na wcześniejsze wyczerpanie dostępnych środków.

Wiele z tych projektów wiąże się z pierwszym wdrożeniem technologii objętej ochroną patentową oraz technologii pro-środowiskowych. Co więcej, wielu wnioskodawców powyższych projektów w dalszym ciągu jest zainteresowana ich realizacją (w przypadku otrzymania dofinansowania), a część z nich rozpoczęła już realizację projektów w ograniczonym zakresie.

Dotychczas w ramach Działania 4.4 POIG zawarto 360 umów, których łączna wartość wynosi ponad 5,5 mld zł, co stanowi blisko 1/5 dotychczas zakontraktowanych w ramach POIG środków.

źródło: www.mrr.gov.pl

 


Silk Road Poland