Bezpłatne spotkania informacyjne dla MŚP na temat społecznej odpowiedzialności biznesu

W poniżej podanych terminach odbędą się spotkania informacyjne poświęcone praktycznym aspektom społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), realizowane są na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.

    14 maja 2012 r. (poniedziałek)
Tematyka spotkania: międzynarodowe standardy i zasady CSR; kluczowe obszary CSR: relacje z pracownikami, środowisko, zaangażowanie społeczne.

    24 maja 2012 r. (czwartek)
Tematyka spotkania: eko-wydajność; uwzględnienie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług; proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem CSR.

    31 maja 2012 r. (czwartek)
Tematyka spotkania: narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu); monitorowanie i komunikowanie efektów CSR; przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski; źródła finansowania projektów CSR; źródła informacji o CSR.    

Spotkania będą organizowane w godzinach: 9:00 – 16:15, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, sala konferencyjna, III piętro.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych poprzez:
    Wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej projektu, www.csr.parp.gov.pl lub
    Wypełnienie oraz odesłanie załączonego do niniejszej korespondencji formularza zgłoszeniowego na:
– adres e-mail: csr@pap.rzeszow.pl lub gdybas@pap.rzeszow.pl lub
– fax 17 857 71 00 w. 21, 17 852 99 01 w. 21 lub
– adres: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów, z dopiskiem „CSR”.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych przyjmowane są do dnia 8 maja 2012 r.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zaproszeni są w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie, planowanie strategiczne oraz działania public relations.

Ze względu na finansowanie projektu przez Szwajcarię, w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, każda ze zgłoszonych osób jest zobligowana do uczestnictwa w całym programie zajęć i obecności podczas 3 dni spotkań informacyjnych.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie udzielane są pod numerami telefonów: 17 857 71 00 w.35, 17 852 99 01, 501 943 252.

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu może przynieść przedsiębiorstwu szereg wymiernych korzyści, takich jak:
•    budowanie przewagi konkurencyjnej oraz orientacji na długotrwały i stabilny wzrost;
•    lepsze wykorzystanie majątku trwałego i kapitału ludzkiego;
•    zbudowanie przejrzystej, opartej na współpracy oraz wysokich standardach etycznych kultury organizacyjnej;
•    ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
•    pozytywne postrzeganie w oczach potencjalnych kandydatów do pracy, jak również wzrost poziomu satysfakcji pracowników, ich lojalności i motywacji;
•    pozytywne postrzeganie przez otoczenie władz przedsiębiorstwa, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR.

W II połowie 2012 r. przedsiębiorstwa wdrażające rozwiązania z zakresu CSR będą miały możliwość uzyskania wsparcia finansowego (dotacji) na realizację projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność MŚP w odniesieniu do następujących obszarów CSR: środowisko, relacje z personelem przedsiębiorstwa, zaangażowanie społeczne. Pomoc finansowa udzielana będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w oparciu o zasadę de minimis.

Udział w spotkaniach informacyjnych pozwoli na uzyskanie wszechstronnej wiedzy w zakresie CSR, co niewątpliwie przyczyni się do wykreowania ciekawych pomysłów na realizację projektów CSR w przedsiębiorstwach i stworzy możliwość aplikowania o dotację na m.in. inwestycje oraz usługi doradcze niezbędne do wdrożenia projektów.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.mazovia.pl