Mazowsze: O polityce spójności

22 lutego br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w X Posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.

Podczas spotkania członkowie Komitetu omówili m. in. stan realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i programów operacyjnych na lata 2007-2013. Przedstawiono także podsumowanie i wnioski z procesu przeglądu śródokresowego oraz aktualny stan procesu negocjacji projektów rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020. Rozmawiano również o linii demarkacyjnej pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności) to dokument opracowany w celu realizacji polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce. Stanowi podstawę poszczególnych programów operacyjnych. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 ma charakter strategiczny. Powołany został na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w kwietniu 2007 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

Marszałek Adam Struzik jest członkiem Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia od momentu jego powołania.

źródło: www.mazovia.pl