ZUS – Pakiet Aktualizacyjny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZ 15 na 16 maja 2021 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS w programie Płatnik i portalu PUE.

W tym czasie zostaną  wdrożone następujące zmiany:

Zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która to wprowadza zmiany do art. 36 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie wymogu podawania na dokumentach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu.

Zmianie uległy wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA, w których dokonane zostały następujące zmiany:

 • w formularzu ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczone – zostało odszarzone pole 01 w bloku X. Ponieważ obecna klasyfikacja zawodów i specjalności posługuje się 6-cio znakowym kodem wykonywanego zawodu zakres tego pola został ograniczony do 6 znaków zamiast dotychczasowych 7. W zakresie wypełniania pól dotyczących wykazywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze  zasady nie uległy zmianie,
 • w formularzu ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych w bloku V zostało dodane pole 02 – Kod wykonywanego zawodu. Tym samym zmienił się również opis bloku V na: Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.

Zmiana dotycz zarówno programu Płatnik (nowa metryka 219 dla wersji 10.02.002 programu) jak i aplikacji e-Płatnik. Komunikaty w tej sprawie zostały zamieszczone na stronie www.zus.pl  w dnu dzisiejszym.

W związku z przypadającym w okresie wprowadzanych zmian terminem przekazywania przez płatników składek dokumentów ubezpieczeniowych należy pamiętać, że jeżeli koniec terminu na przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. Oznacza to, że termin składania dokumentów za kwiecień 2021 r. przypada 17.05.2021 r.

Zmiany w Panelu Płatnika

1. Zakładka Panel Płatnika sekcja zaświadczenia lekarskie

 • Udostępnienie płatnikowi wizualizacji anulowanego zaświadczenia lekarskiego. Po wybraniu przycisku „Dane zaśw. anulowanego” otwiera się formularz zaświadczenia, które zostało anulowane, ale tylko w sytuacji, gdy anulowane zaświadczenie dotyczy tego samego płatnika. Dodatkowo wizualizacja dokumentu AZLA dla anulowanych zaświadczeń możliwa jest przez link AZLA wyświetlany w nowej kolumnie Status.
 • Nowy przycisk „zamów dane archiwalne” pozwala na zamówienie danych archiwalnych w zakresie elektronicznych zaświadczeń lekarskich ubezpieczonych płatnika. Zamówione dane archiwalne będą dostępne w PUE po upływie maksymalnie 48 h.
 • Filtrowanie zaświadczeń lekarskich według kodu tytułu ubezpieczenia zgłoszonego przez płatnika. „Grupa tytułów ubezp.” umożliwia filtrowanie według określonych grup: pracowniczej lub świadczeniobiorcy (osób niebędących pracownikami np. bezrobotni lub pobierający zasiłki z pomocy społecznej).

2. Zakładka Kwarantanna, Izolacja domowa

 • Rozszerzono sortowanie listy osób na kwarantannie. Do sortowania po dacie „Stan na dzień”, dodano sortowanie wg kolumny „Nazwisko” w drugiej kolejności oraz wg kolumny „Imię” w trzeciej kolejności.

3. Zakładka Dokumenty i wiadomości

 • Szerokości kolumny z nagłówkiem wiadomości o nadejściu e-ZLA została zwiększona i prezentuje w całości nazwisko i imię ubezpieczonego.
 • W sekcji Zaświadczenia lekarskie została dodana nowa kolumna „Pobrane”, która prezentuje dane z informacją (TAK/NIE) o pobraniu lub wyeksportowaniu zaświadczeń lekarskich.
 • Przy eksporcie zaświadczeń lekarskich zmiana domyślnej nazwą pliku: nazwisko_imie_data_seriaNumerZwolnienia.
 • Zwiększenie liczby dokumentów odebranych, które można jednorazowo przenieść do archiwum.
 • W sekcji Dokumenty robocze i sekcji Dokumenty wysłane nowa kolumna „Dotyczy” prezentuje imię i nazwisko ubezpieczonego, którego dotyczy dokument (tylko dla nowo utworzonych lub wysłanych dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b, ZAS-12).
 • Zostało przywrócone działanie checkboxa „Pokazuj archiwalne” w widoku „Dokumenty wysłane”
 • Zmodyfikowano wydruk Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) tak, aby mieścił się na jednej stronie.
 • W sekcji Role i upoważnienia płatnik osoba fizyczna, który chce ograniczyć pełnomocnictwo tylko do e-ZLA, po wybraniu przycisku „Ustaw ograniczenie”, otrzymuje komunikat o koniczności wypełnienia formularza PEL. Istnieje możliwości przejścia do wypełnienia tego formularza.

4. Zmiany dla dokumentu RUD

 • Dodano obsługę znaków specjalnych w formularzu kroku pierwszego kreatora RUD np. w nazwie płatnika.
 • Umożliwiono wprowadzenie w kreatorze RUD w polu „Przedmiot umowy” dowolnych znaków.
 • Zmieniono usługę pobierającą dane do widoku „Rejestr umów o dzieło” w zakresie pobierania daty wpływu do ZUS, po zmianie w kolumnie jest prezentowana data wysyłki, a nie data rejestracji dokumentu w systemie.

źródło: ZUS


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *