Uzdrawianie finansów publicznych nie tylko kosztem przedsiębiorców

Deficyt budżetowy, międzynarodowa niepewna sytuacja gospodarcza, jak również ujemny bilans Funduszu Ubezpieczeń Społecznych skłaniają Rząd do zwiększania wpływów z tytułu danin publicznych, w tym składek ubezpieczeniowych. Zwiększenie wysokości składki rentowej o dwa punkty po stronie pracodawców, może jednak wywołać negatywne skutki na rynku pracy, głównie poprzez spowolnienie tempa wzrostu tworzenia nowych miejsc pracy – uważa Krajowa Izba Gospodarcza oceniając projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Potrzeba ograniczenia dopłat z budżetu do FUS jest zrozumiała, naszym zdaniem docelowo system powinien stać się w jak największym stopniu samofinansujący.

Uważamy, że wprowadzaniu wyższych obciążeń fiskalnych towarzyszyć powinno tworzenie bardziej przyjaznego dla prowadzenia działalności gospodarczej otoczenia prawnego. Przedsiębiorcy rozumieją powagę sytuacji, w jakiej znalazły się finanse publiczne. Są świadomi tego, iż nie da się w pełni uniknąć zwiększenia obciążeń fiskalnych, jednak za kluczowe uznać należy potrzebę połączenia tego typu działań z widocznym i radykalnym  ograniczaniem barier administracyjnych, zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego i inwestycyjnego. Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju powinno ograniczyć negatywne konsekwencje zwiększenia pozapłacowych kosztów pracy. Nie mogą być to jednak działania pozorne –  projekty odpowiednich aktów prawnych powinny zostać przygotowane w jak najkrótszym czasie. Objęcie ich pogłębionymi
konsultacjami społecznymi zapewni wdrożenie, które w sposób faktyczny przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W ocenie KIG, w sposób ciągły należy również prowadzić działania mające na celu stopniowe uszczelnianie systemu rentowego, poprzez weryfikację zasadności wypłacania świadczeń.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż podwyższenie składki rentowej obciążającej pracodawców związane jest ze zwiększeniem kosztów płac w administracji publicznej, a tym samym wzrostem wydatków budżetowych w powyższym zakresie. Powinno być więc wdrożone w połączeniu z racjonalizacją zatrudnienia w urzędach państwowych, a także reformą struktury ich wydatków administracyjnych.

źrodło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland