Stanowisko KIG do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1138) – 17.03.2011

Krajowa Izba Gospodarcza jest zaniepokojona przebiegiem prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1138). W naszej ocenie można mieć wątpliwości dotyczącego trybu uchwalenia przedmiotowej ustawy. Projekt w obecnym brzmieniu różni się od projektu wniesionego od strony i przedmiotowej, i podmiotowej tak dalece, iż zaistniała sytuacja daje prawo do uznania, iż duża część nowelizacji niezwiązana z ustawą o rachunkowości nie spełnia konstytucyjnych standardów związanych z zasadami tworzenia prawa. W odniesieniu do rozpatrywanej sytuacji należy mieć na względzie, iż przed uchwaleniem treści zawarte w przedłożonym projekcie muszą być poddane pełnej procedurze parlamentarnej (tj. zasada trzech czytań).
Projekt w pierwotnym brzmieniu przedstawiony przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. zmierzał do tego, aby jednostka zobowiązana do prowadzenia księgi rachunkowej mogła nie zamykać księgi rachunkowej, a w konsekwencji nie sporządzać sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym jej działalność przez cały czas pozostawała zwieszona. Możliwość taka będzie jednakże wyłączona w przypadku, kiedy w trakcie takiego roku jednostka będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub wystąpią inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym wymagające ich ujęcia w księdze rachunkowej. Oczywistą konsekwencją tych zmian jest nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych oraz modyfikacja przewidzianego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych sposobu ustalania dochodu z działalności gospodarczej podatnika, który prowadzi księgę rachunkową oraz składania przez niego zeznań podatkowych. Co należy podkreślić, projekt w pierwotnym brzmieniu wychodził naprzeciw realiom gospodarczym.

W trakcie prac na projektem w sposób znaczący rozszerzony został zakres nowelizacji o zmiany odnoszące się do definicji „samochód osobowy” zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dodano przepis zmieniający ustawę prawo o ruchu drogowym. Dodano także przepisy nowelizujące ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym. Jak na wstępie zaznaczyliśmy, duża część nowelizacji niezwiązana z ustawą o rachunkowości nie spełnia konstytucyjnych standardów związanych z zasadami tworzenia prawa. Co niezwykle istotne naruszenie procedury może być analizowane pod kątem naruszenia zasady legalizmu. Idąc dalej należy stwierdzić, iż naruszenie zasad formalnoprawnych związanych z procedurą ustawodawczą wiąże się z naruszeniem zasad techniki prawodawczej. Sam tytuł projektu dezinformuje adresata – tytuł nie odnosi do treści w nim zawartych.

Podsumowując, w ocenie Krajowej Izby Gospodarczej projektowane zmiany nie związane ze zmianą ustawy o rachunkowości należy procedować odrębnie mając na uwadze tworzenie prawa zgodnie z zasadą przyzwoitej legislacji. Krajowa Izba Gospodarcza niejednokrotnie podkreślała, iż w Polsce regulacje podatkowe są skomplikowane z punktu widzenia przedsiębiorców. Dodatkowo przedsiębiorcy uważają, iż istnieje niepewność prawa podatkowego. Dlatego też apelujemy, aby tworzenie prawa odbywało się w sposób zgodny z zasadą przyzwoitej legislacji, zasadami techniki prawodawczej oraz aby adresaci zmian byli należycie informowani o zakresie zmian (tj. tytuł ustawy powinien informować o zakresie zmian, a nie wprowadzać dezinformację).

źródło: www.kig.pl


Silk Road Poland