Resort gospodarki: projekt ustawy o OZE jest gotowy – 16.12.2011

Jeszcze w grudniu projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii może trafić do konsultacji społecznych – zapowiada resort gospodarki. Ale coraz bardziej zniecierpliwieni i sceptyczni przedsiębiorcy, związani z sektorem OZE, przygotowują własny projekt.

Polska ma już ponad roczne opóźnienie we wdrażaniu dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. „Rynek dryfuje, zamiera, nie podejmuje się długookresowych i innowacyjnych działań” – mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. „To niebezpieczne, bo o ile nasz cel – 15 proc. – energii produkowanej z odnawialnych źródeł, jeszcze dwa lata temu, wydawał się łatwy do osiągnięcia, o tyle dziś te szanse gwałtownie spadają” – dodaje.

Grzegorz Wiśniewski wymienia sankcje grożące Polsce za niewypełnienie unijnych zobowiązań. Komisja Europejska już wszczęła wstępne postępowanie wyjaśniające brak implementacji dyrektywy. Zaś Europejski Trybunał Sprawiedliwości może naliczyć nam kilkadziesiąt tysięcy euro kary za każdy dzień zwłoki. Co więcej – trwa ostatnia faza programowania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy, czyli do 2020 roku.

„Politycy ustalają pulę pieniędzy, która miałby zostać przeznaczona na rozwój OZE. Jeśli jednak nie będziemy mieć prawa, czyli odpowiednich instrumentów, nie będziemy mogli z nich skorzystać” – prezes związku kreśli czarny scenariusz. „Decyzje zapadną na początku 2012 r., a do tej pory ustawa raczej nie powstanie”.

W Ministerstwie Gospodarki dowiadujemy się, że „zostały zakończone prace nad pełną korelacją brzmienia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z projektami ustawy „Prawo energetyczne” oraz ustawy „Prawo gazowe”. A pakiet tych ustaw, po uzyskaniu akceptacji kierownictwa resortu gospodarki, może zostać jeszcze w grudniu przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Projekt ustawy ma wkrótce zawisnąć na stronie internetowej BIP Rządowego Centrum Legislacji.

Na pytanie, skąd tak duże opóźnienia w przygotowaniu projektu, słyszymy, że „prace nad ww. pakietem ustaw przebiegają zgodnie z harmonogramem”.

„Do świąt pracujemy nad projektem. Jeśli do tego czasu rząd nie przedstawi własnego, spróbujemy zainteresować naszymi pomysłami parlamentarzystów lub sami, jako konfederacja pracodawców, wniesiemy go do komisji sejmowej” – informuje Grzegorz Wiśniewski.

Jakie są więc postulaty związku? „Chcemy zmienić model polskiej energetyki. Zamiast dużej, scentralizowanej proponujemy przejście na małą, rozproszoną. Zaadresowaną głównie do gospodarstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gmin” – wyjaśnia Wiśniewski. „Aby skonkretyzować tę politykę i móc ocenić jej skutki – komu przyniesie jakie korzyści – przedstawiamy odpowiednie wyliczenia”.

Przedsiębiorcy obawiają się, że jeśli ustawa wreszcie powstanie, będzie zbyt ogólna, bez rozporządzeń wykonawczych i rozwój sektora OZE znów zostanie zamrożony.

ZP FEO chce, by uzależnić system wsparcia zielonej energii m.in. od opłacalności ekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego, które jest odmienne dla różnych grup technologii OZE. I tak, największe wsparcie miałyby otrzymywać małe (poniżej 5 MW), mini- (250 kW) i mikroźródła (50 kW).

Proponuje też takie wsparcie jak w dotychczasowych regulacjach – świadectwami pochodzenia w obecnej wysokości 470 zł/MW dla wszystkich dużych źródeł. Poza dwoma wyjątkami. Całkowicie wyłączone ze wsparcia mają zostać elektrownie wodne (zamortyzowane, zbudowane przed 1990 rokiem). Z kolei w przypadku współspalania biomasy z węglem w kotłach elektrowni o mocach większych niż 20 MW, pomoc ma zostać zmniejszona do 20 proc. obecnego poziomu.

Domagają się również m.in. wprowadzenia zerowej stawki podatku VAT na wszystkie mikroźródła adresowane do odbiorcy indywidualnego; ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), poprzez możliwość odliczenia 30 proc. kosztów inwestycji OZE dla mikroźródeł; zmniejszenia obciążeń w podatku od osób prawnych (CIT) i ulgi w podatku rolnym z tytułu wykorzystania źródeł na cele produkcji rolnej.

źródło: www.chronmyklimat.pl za Rynek Energii Odnawialnej