Przedsiębiorcy o perspektywach na rok 2012: Dobre nastroje w trudnych warunkach

„Przedsiębiorcy toczą zaciętą walkę z globalnym spowolnieniem gospodarczym, którą pomimo sukcesywnie pogarszających się warunków, na razie wygrywają” – mówi Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, komentując wyniki badań nastrojów przedsiębiorców przeprowadzonych przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach projektu European Economic Survey 2012.
Już kolejny rok z rzędu Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła badanie nastrojów wśród polskich przedsiębiorców, co do oczekiwanych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz spodziewanych w kolejnym roku obrotów, sprzedaży krajowej i eksportowej, zatrudnienia oraz inwestycji.

 

Dobre perspektywy rodzimych przedsiębiorstw dotyczą w szczególności obrotów, sprzedaży krajowej, eksportu oraz inwestycji, gdzie dobre rezultaty za rok 2011 idą w parze z jeszcze lepszymi prognozami na rok 2012. Oznacza to, że w skali całej gospodarki można spodziewać się utrzymania tempa wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do obecnego.
W obszarze zatrudnienia sytuacja jest nieco trudniejsza. Większość firm planuje przeczekać trudny okres i nie dokonywać poważniejszych ruchów kadrowych, nie należy się więc spodziewać zbyt dużych zmian w poziomie bezrobocia w nadchodzącym roku.
Z drugiej strony, klimat biznesowy w roku 2011 został oceniony bardzo negatywnie, co w pewnym stopniu można wytłumaczyć niepewnością związaną z wyborami w kraju, jak i coraz  mniej stabilną sytuacją gospodarczą w innych krajach Starego Kontynentu. Oczekiwania na rok 2012 są już nieco lepsze, lecz nadal odczucia przedsiębiorców pozostają negatywne.
Powyższe badanie zostało przeprowadzone równolegle w 27 krajach europejskich według tej samej metodologii. Porównując oczekiwania polskich przedsiębiorców na rok 2012 z tymi, jakie mają przedsiębiorcy w pozostałych krajach, można odnieść wrażenie, że skutki kryzysu gospodarczego w dużym stopniu omijają Polskę. Widać to zwłaszcza w poziomie optymizmu pod względem przyszłorocznych obrotów (Polska zajęła 1. miejsce), sprzedaży krajowej (2. miejsce), inwestycji (również 2. miejsce), zatrudnieniu (5. miejsce) i eksporcie (6. miejsce). Zważywszy na oczekiwania we wszystkich badanych krajach, to nie sprzedaż krajowa, jak w Polsce, ale eksport  ma być siłą pociągową gospodarek krajów UE w roku przyszłym.
Oczekiwane przez polskich przedsiębiorców warunki prowadzenia działalności gospodarczej oscylują w granicach średniej dla UE, która przeważa w kierunku pesymizmu. „Polski biznes wywiązuje się świetnie ze swojej roli, wypracowując tak dobre wyniki w coraz gorszym otoczeniu. Teraz kolej, aby wykazali się politycy, bowiem bez ich szybkich i właściwych decyzji, zarówno w kraju, jak i na szczycie UE, nie może być mowy o powrocie do szybkiego tempa wzrostu PKB sprzed kryzysu” – mówi Prezes KIG.

Rokrocznie z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo Handlowych Eurochambres izby we wszystkich krajach i regionach Europy zadają przedsiębiorcom 12 pytań według jednolitego kwestionariusza. Przedsiębiorcy pytani są o aktualne wyniki swoich firm oraz oczekiwane wyniki w perspektywie kolejnego roku – dotyczące obrotów, sprzedaży krajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji a także warunków prowadzenia biznesu. Proszeni są o wskazanie jednej z trzech odpowiedzi na każde pytanie: -”wzrost/poprawa w stosunku do minionego roku”, -„bez zmian w stosunku do minionego roku” lub -„spadek/pogorszenie w stosunku do minionego roku”. W tegorocznej edycji badania, które przeprowadzone zostało w okresie września i października 2011 roku, udział wzięły 23 kraje członkowskie UE (UE–27 bez Finlandii, Irlandii, Łotwy i Litwy) oraz Chorwacja i Turcja a odpowiedzi udzieliło niemal 70 000 przedsiębiorstw.
Niniejsze opracowanie prezentuje rezultaty tego badania, przeprowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarczą, wśród polskich firm. W tegorocznym badaniu wypowiedziało się 2315 przedsiębiorców (właściciele lub członkowie zarządów firm) na temat wyników swoich firm za mijający rok oraz perspektyw na rok 2012; oceniali także bieżące warunki dla działalności gospodarczej, jak również podawali swoje oczekiwania na rok przyszły. W opracowaniu dodatkowo porównano rezultaty badania w Polsce w stosunku do wyników uzyskanych w innych krajach europejskich.

Raport krajowy dostępny na stronie internetowej KIG: http://www.kig.pl/naszglos/badania.html
Europejski raport EUROCHAMBRES Economic Survey 2011 dostępny na stronie internetowej: http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=146

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland