Połączenie spółek Dywizji Elektronika

REJESTRACJA POŁĄCZENIA SPÓŁEK DYWIZJI BUMAR ELEKTRONIKA

W dniu 30 grudnia 2011 r., na podstawie Uchwały z dnia 20 października 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) w sprawie połączenia ze spółkami Centrum Naukowo – Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej „Radwar” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Podzespołów Elektronicznych „DOLAM” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana), Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o dokonaniu wpisu do akt rejestrowych przedmiotowego połączenia.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy PIT S.A. wzrósł z 140 000 000,00 zł do kwoty 369 440 290,00 zł.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni oczekiwana jest decyzja sądów właściwych dla spółek CNPEP „Radwar” S.A. i PPPE „DOLAM” S.A. o wykreśleniu ww. podmiotów z krajowego rejestru sądowego.

Połączenie spółek Dywizji Bumar Elektronika stanowi wypełnienie zapisów „Strategii konsolidacji i wspierania ppo na lata 2007-2012” oraz „Planu restrukturyzacji i konsolidacji Grupy Bumar na lata 2011-2012”.

Więcej informacji o procesie połączenia można znaleźć na stronie http://www.bumar.com/elektronika/


źródło: www.bumar.com

 


Silk Road Poland