Oświadczenie KIG w związku projektem założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – 07.03.2011

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort gospodarki kolejny projekt mający na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz informacyjnych dla przedsiębiorców i obywateli. Po raz kolejny doceniamy zaangażowanie resortu w zakresie analizy barier z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także obowiązków informacyjnych, które na nich ciążą, a przede wszystkim kosztów z nimi związanych.
Wdrożenie zaproponowanej w dokumencie przesłanym do konsultacji społecznych redukcji obowiązków informacyjnych powinno stać się kwestią priorytetową dla Rządu i Parlamentu, jeszcze w obecnej kadencji. Projekt resortu zakłada zlikwidowanie 50 obowiązków informacyjnych, które na co jednoznacznie wskazuje dokument nie są niczym innym jak nieuzasadnionym przerzucaniem przez administracje publiczną na przedsiębiorców działań, które jest w stanie wykonać ona sama w oparciu o posiadane bazy danych. W ocenie KIG rozwiązaniem docelowym powinno być zbudowanie platformy informatycznej, która gwarantowałabym zarówno przesyłanie jak i pobieranie danych przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce, bez potrzeby włączania w ten łańcuch przedsiębiorców. Naszym zdaniem na poparcie zasługują przede wszystkim propozycje zakładające:
ograniczenie obowiązku przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji z raportów miesięcznych co miesiąc do rocznego ich przekazywania lub też wykonywania tej czynności na wniosek pracownika. Comiesięczny wydruk deklaracji ZUS RMUA wielokrotnie był przez przedsiębiorców wskazywany jako obowiązek generujący wysokie koszty (zwłaszcza dla średnich i dużych podmiotów) co do zasady nieuzasadnione, wynikające głównie z wadliwie funkcjonującego systemu wymiany informacji pomiędzy NFZ a placówkami medycznymi.

likwidacje obowiązku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. bhp w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektów.
skrócenie czasu przechowywania kopii papierowych szeregu dokumentów takich jak np.: deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych, kopii rachunków fiskalnych, bądź też umożliwienie przechowywania dokumentów jedynie w formie elektronicznej,
zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, czy też ogłaszania wpisów do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które wiążą się z wysokimi opłatami, a w związku z coraz szerszym i powszechnym dostępem do elektronicznej wersji KRS nie mają uzasadnienia w stanie faktycznym.
zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury przez jej wystawcę, procedura ta jest oceniania przez przedsiębiorców jako bardzo uciążliwa,
zniesienia opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, w miejsce którego pozostawiona zostanie jedna opłata za sporządzenie takowego dokumentu.
Interesującym rozwiązaniem jest również propozycja zniesienia obowiązku dostarczania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z opinia i raportem. Z pewnością obowiązek ten w przypadku spółek kapitałowych ma charakter wtórny są one bowiem zobowiązane do przekazania tych dokumentów do KRS, który ma charakter rejestru powszechnego i jawnego stąd też urzędy skarbowe mają do niego wgląd, mają one również możliwość wezwania podatnika do złożenia powyższych dokumentów w przypadku zaistnienia wątpliwości co do treści składanych deklaracji podatkowych.

W naszej ocenie w projekcie ustawy znaleźć powinna się również zmiana związana z przedawnieniem względem ZUS jak i od ZUS należności z tytułu składek po upływie 5 lat. Obecny system przekazywania danych do ZUS pozwala na szybka weryfikacje opóźnień i ich ewentualne dochodzenie stąd w naszej ocenie skrócenie terminu przedawnienia powinno wpłynąć motywacyjnie na urząd, a jednocześnie zrównać biegi przedawnień zobowiązań podatkowych i zobowiązań wobec ZUS.

W ocenie KIG resort gospodarki zdaje się również dostrzegać zmiany jakie następują w komunikacji elektronicznej wprowadzając, obok możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej także możliwość przesyłania szeregu dokumentów w powyższej formie.

Krajowa Izba Gospodarcza wielokrotnie wnioskowała o skrócenie do niezbędnego minimum okresu zwrotu różnicy podatku VAT określonego w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zaproponowany przez resort gospodarki termin 30 dniowy wpisuje się w nasze postulaty.

Popieramy również propozycje zastosowania zaniechania poboru podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia w formie pakietów medycznych w okresie, w którym funkcjonowały sprzeczne interpretacje w zakresie definiowania powyższego świadczenia jako podlegającemu opodatkowaniu bądź też nie.

Naszym zdaniem pozytywnie ocenić należy również zawarte w założeniach propozycję wprowadzenia możliwości występowania do ministra właściwego do Spraw finansów publicznych o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, w przypadku występowania w obrocie prawnym interpretacji dotyczącej tego samego stanu prawnego i faktycznego, która byłaby sprzeczna z otrzymaną uprzednio przez podatnika interpretacją, z wyłączeniem spraw rozstrzygniętych przez sąd. Podobnie rzecz ma się w przypadku umożliwienia występowania przez reprezentatywne organizacje pracodawców i reprezentatywne organizacje związkowe z wiążącym Ministra Finansów wnioskiem o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej wśród katalogu podmiotów uprawnionych znaleźć powinny się również izby gospodarcze.

Kolejną zmiana, która znalazł się w założeniach jest wydłużenie terminu na udzielenie pracownikom zaległego urlopu do 31 lipca następnego roku. Naszym zdaniem ta propozycja zasługuje na poparcie, jednak co do zasady należy wykorzystać urlop wypoczynkowy.

Za istotna z punktu widzenia przedsiębiorców uznać należy również propozycję rezygnacji z instytucji ustawania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i chorobowego na skutek nieopłacenia w terminie składek (wykreślenie art. 14 ust. 2 pkt. 2). Zmiana ta pozwoli na usankcjonowanie elastycznego podejścia ZUS do kwestii ustanie ubezpieczenia, a także pozwoli podmiotom zainteresowanym na faktyczne stosowanie zasady dobrowolności podlegania tego typu ubezpieczeniom.

To czego naszym zdaniem w dokumencie brakuje, to zmiany jakie zostały wyeliminowane z projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych
i gospodarczych znajdującego się aktualnie na etapie prac legislacyjnych w Parlamencie, a mianowicie:
propozycja zmian w ustawie o notariacie mająca na celu stworzenie „depozytu dokumentów elektronicznych” u notariusza,
pogłębione zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pozostaje w niej art.12, który pozostawia w radach gmin uprawnienia do ograniczania ilości koncesji na sprzedaż alkoholu),
uznanie składek na PFRON jako koszty uzyskania przychodów,
wprowadzenia zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które były korzystne dla przedsiębiorców, (zostały usunięte już wcześniej),
uchylenie obowiązek posiadania licencji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, projekt obecny już tego nie zakłada,
zniesienie obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
W naszej ocenie projekt założeń do dwóch kolejnych ustaw o charakterze deregulacyjnym zawiera szereg propozycji, które powinny jak najszybciej przeniesione do projektu ustawy i przyjęte przez Rząd a następnie uchwalone jeszcze w obecnej kadencji. Faktyczne odbiurokratyzowanie gospodarki może stać się pozytywnym elementem kampanii wyborczej, który pozwoli na utrzymanie dobrych wyników makroekonomicznych.


źródło: www.kig.pl