Oświadczenie KIG dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czwartek – 17.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia zaproponowane przez rząd zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Naszym zdaniem za najistotniejszą z punktu widzenia przedsiębiorców uznać należy zmianę zasad wydawania zaświadczeń o nadanym numerze REGON oraz nadania informacjom zamieszanym na stronie GUS waloru prawnego. Zastosowanie powyższego rozwiązania z pewnością przyczyni się pozytywnie do ograniczenia niektórych obowiązków o charterze czysto biurokracyjnym.
Popieramy również propozycji zmian w rozwiązaniach dotyczących zasad działania pojedynczych punktów kontaktowych oraz uruchamianej z dniem 1 lipca bieżącego roku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zmiany w regulacjach dotyczących CEIDG z pewnością ułatwią korzystanie z systemu i dostosują obecną treść przepisów do wyników trwających obecnie prac mających na celu jego poprawne i w pełni funkcjonalne wdrożenie. Interesującym z punktu widzenia przedsiębiorców jest również wprowadzenie możliwości dokonania wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy składaniu wniosku o wpis do CEIDG.

W naszej ocenie projekt zawiera również szereg istotnych zmian w zakresie zmian regulacji związanych z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, pozytywnie ocenić należy uelastycznienie formy określania długości trwania zawieszenia, jak również doprecyzowanie sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w różnych formach.

źródło: www.kig.pl