Opinia KIG w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – 18.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz innych ustaw przesłany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych.
Za istotne z punktu widzenia precyzyjności zapisów ustawy, jak również sytuacji prawnej pracowników uznać należy proponowane zmiany w zakresie ogłoszenia upadłości podmiotu polskiego, znajdującego się na terenie RP, którego upadłość została ogłoszona przez sąd państwa członkowskiego UE (zagraniczny), nowelizacja przepisów w tym zakresie pozwoli uregulować wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku, gdy sąd zagraniczny ogłosi upadłość grupy kapitałowej w której skład wchodzi przedsiębiorca posiadający siedzibę w Polsce.

Na poparcie zasługuje również zaproponowane w założeniach nowelizacji rozwiązanie związane z doprecyzowaniem przepisów regulujących warunki składania zbiorczych wykazów przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

Naszym zdaniem za słuszną uznać należy propozycję wprowadzenia możliwości umarzania przez Fundusz należności. Umorzenie mogłoby nastąpić w przypadku dochodzenia zwrotu lub prowadzenia postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości, jak również w przypadku podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jak również pozostałych przy zachowaniu warunków udzielania pomocy typu de mini mis. Za bardzo istotna zmianę, która może przyczynić się do zwiększenia efektywności spłaty należności wobec FGŚP przez podmioty, które zawarły układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym, ale mają szansę na wyjście z trudnej sytuacji, jest wprowadzenie możliwości określania dogodnych warunków spłat tego typu firmom.

Krajowa Izba Gospodarcza popiera również zmiany związane z wprowadzeniem możliwości czasowego oddelegowania pracownika Funduszu do realizacji zadań w innym miejscu pracy, które usprawnią proces przekształceń organizacyjnych FGŚP polegających na przejęciu jego obsługi przez marszałków województw z początkiem roku 2012.

źródło: www.kig.pl