Opinia KIG w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, uzupełniającego i zmieniającego wcześniejsze regulacje dot. obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie odnosi się do przesłanego do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia Rady Ministrów, uzupełniającego i zmieniającego wcześniejsze regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Projekt zmiany rozporządzenia służy dostosowaniu jego treści do nowego brzmienia ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w projekcie uwzględniono także postulaty zgłoszone przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, które wynikają z dotychczasowej praktyki nadzoru oraz potrzebie bardziej precyzyjnego ujęcia regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych oraz usprawnienia działania organu nadzoru. Projektowane zmiany dotyczą m.in.: doprecyzowania wymogów, jakie powinien spełniać prospekt informacyjny, dotyczące opisu ryzyka inwestycyjnego; doprecyzowaniu terminu publikacji informacji o strukturze aktywów otwartych funduszy emerytalnych i zakres bieżących obowiązków informacyjnych otwartych funduszy emerytalnych; dokładnego określenia zakresu informacji dotyczących dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Za istotna uznać należy propozycję umożliwienie przekazywania ubezpieczonym przez Fundusze emerytalne informacji o stanie ich kont ubezpieczeniowych w formach przez siebie ustalonych, czyli przykładowo w formie elektronicznej. Rozwiązanie powyższe powinno przyczynić się do ograniczenia kosztów ich funkcjonowania.

W opinii Krajowej Izby Gospodarczej z uwagi na zlikwidowanie możliwości prowadzenia akwizycji przez fundusze emerytalnego, dokładne określenie informacji jakie powinien zawierać publikowany przez OFE raz w roku prospekt, jest kluczowe dla jego klientów zarówno potencjalnych jak i obecnych. Zgodnie z projektem prospekt powinien zawierać informacje rzetelne i jasne oraz omówione wzory matematyczne.

Projekt rozporządzenia określa zakres informacji, które będą musiały udostępniać dobrowolne fundusze emerytalne. Dotychczasowe rozporządzenie regulowało jedynie, jakie dane powinien zawierać prospekt OFE. Dobrowolne fundusze także poinformują o efektach swojej działalności, wartości jednostki rozrachunkowej i wysokości stopy zwrotu oraz ryzyku związanym z przyjętą polityką inwestycyjną. Naszym zdaniem jest to rozwiązanie zasługujące na poparcie.

źródło: www.kig.pl