Opłaty za korzystanie ze środowiska – zbliża się termin składania wykazów i wnoszenia opłat za I półrocze 2011 roku

Termin składania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, a także wnoszenia tych opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z art. 285 oraz art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) upływa z końcem miesiąca następującego po danym półroczu.


31 lipca 2011 r. upływa termin składania powyższych wykazów i wnoszenia należnych opłat za I półrocze 2011 r.

Wykazy należy sporządzić według wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816).

Opłaty należy wyliczyć zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. Nr 74, poz. 945).

Opłaty za korzystanie ze środowiska – tytułem emisji gazów lub pyłów do powietrza, poboru wody podziemnej lub powierzchniowej, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz składowania odpadów – należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

49 1240 1037 1111 0000 0692 3855  Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa

Na przelewie należy podać nazwę, adres i regon płatnika, rodzaj korzystania ze środowiska oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

źródło: www.mazovia.pl