Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Wpływ Funduszy Europejskich na polską gospodarkę

W latach 2010-2011 wpływ polityki spójności na rozwój Polski był jednoznacznie pozytywny. Fundusze Europejskie oddziaływały już w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, aktywność inwestycyjną i rynek pracy w Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarki. To najważniejszy wniosek płynący z badań nad wpływem Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, przygotowywanych cyklicznie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wyniki badań zostały przedstawione podczas konferencji: „Korzyści z realizacji polityki spójności w wymiarze społeczno–gospodarczym. Poziom regionalny – krajowy – europejski”, która odbyła się 24 stycznia 2012 roku w Warszawie. Spotkanie poprowadził wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.

– Wyniki badań, które w sposób jednoznaczny wskazują pozytywne efekty działania unijnych funduszy na gospodarkę, są szczególnie istotne podczas dyskusji nad przyszłością polityki spójności – powiedział wiceminister M. Niezgoda.

Największy wpływ polityki spójności na podstawowe wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski jest oczekiwany w latach 2013-2015. Dzięki funduszom unijnym nastąpi przyspieszenie wzrostu PKB, w efekcie czego dalej będzie zmniejszał się dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych gospodarek UE. Fundusze UE wywołają również zauważalny wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia.

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych tempo wzrostu PKB w 2011 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok. 0,6-0,8 proc., a poziom PKB był wyższy o od 3,7 proc. do nawet 5,6 proc.

Polityka spójności wpływa również na wyrównywanie różnic pomiędzy regionami a średnim poziomem rozwoju UE-27. Przeprowadzone badania wskazują, że wykorzystanie funduszy unijnych pomaga wszystkim polskim regionom zbliżyć się do poziomu rozwoju UE-27 mierzonego PKB per capita w ujęciu PPS (parytetu siły nabywczej).

Korzyści makroekonomiczne wynikające z realizacji polityki spójności mają też wymiar międzynarodowy. Stanowią istotną formę integracji unijnej odbywającej się poprzez zacieśnienie wymiany handlowej, która sprzyja zarówno rozwojowi poszczególnych krajów, jak i łącznie wszystkim krajom należącym do UE.

źródło: www.mrr.gov.pl