Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Rząd RP przyjął Stanowiska w sprawie propozycji Komisji Europejskiej pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020

W związku z zakończeniem okresu prezydencji Polski w Radzie UE i możliwością ponownego oficjalnego prezentowania i promowania narodowych interesów, Rząd RP 19 stycznia 2012 r. przyjął pakiet dokumentów wskazujących ramy negocjacyjne Polski w zakresie przyszłej Polityki Spójności. Jest on wynikiem wspólnych prac MRR i przedstawicieli właściwych kompetencyjnie resortów, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. Jest on także rezultatem uprzednich analiz oraz spotkań eksperckich przeprowadzonych przez resort.

Zaproponowany przez KE w październiku ubiegłego roku projekt pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014 -2020 (dalej „pakiet PS”) stanowi punkt wyjściowy dla oficjalnych rozmów rozpoczętych w trakcie polskiej prezydencji i jest elementem negocjacji tzw. wieloletnich ram finansowych na ww. okres.

Stanowisko odnosi się do następujących projektów:

*
rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFMR),
*
trzy rozporządzenia szczegółowe dotyczące EFRR, EFS i Funduszu Spójności,
*
rozporządzenia dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT),
*
rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG).

W „Stanowisku” Rząd odniósł się do elementów kluczowych z punktu widzenia efektywności i skuteczności przyszłych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionalnego, tj. do następujących kwestii:

1.
zintegrowane programowanie strategiczne w ujęciu terytorialnym;
2.
koncentracja tematyczna uwzględniająca cele strategii Europa 2020  i uwarunkowania terytorialne;
3.
warunkowość dla podniesienia skuteczności;
4.
monitoring i ewaluacja dla lepszych rezultatów;
5.
instrumenty wzmacniające podejście terytorialne;
6.
system wdrażania funduszy;
7.
racjonalizacja systemu wdrażania instrumentów finansowych.

Planowane kroki:

2012 r.

*
Negocjacje na forum grupy roboczej Rady UE ds. funduszy strukturalnych (B.05),
*
Wypracowanie projektów dokumentów programowania 2014+,

2013 r.

*
Negocjacje PL-KE ram realizacji polityki spójności 2014-2020,

2014 r.

*
Uruchomienie nowej edycji programów operacyjnych.

źródło: www.mrr.gov.pl