Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na promocję Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce oraz upowszechniających korzyści płynące z ich wykorzystywania. Wnioski można składać do 24 stycznia 2012 r.

LINIE TEMATYCZNE
W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

*
Linia I – projekty mediowe, w trzech podkategoriach:
o
audycje telewizyjne w „prime-time”
o
audycje telewizyjne poza „prime-time”
o
audycje radiowe
o
publikacje prasowe
*
Linia II – wydarzenia informacyjno-promocyjne, dwa rodzaje projektów:
o
projekty networkingowe dla beneficjentów Funduszy Europejskich
o
interaktywne i niestandardowe akcje promocyjne lub edukacyjne w miejscach realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
*
Linia III – projekty edukacyjne dla młodzieży, w dwóch podkategoriach:
o
pakiet edukacyjny wspierający nauczycieli i szkoły zainteresowane poszerzeniem swojej oferty dydaktycznej o tematykę Funduszy Europejskich,
o
gry edukacyjno-promocyjne (gry on-line, „alternate reality games”, itp.).

UCZESTNICY KONKURSU
O dotację mogą ubiegać się:

* podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:
* wydawcy tytułów prasowych,
* publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,
* producenci nagrań telewizyjnych i radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
* producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju
* partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:
o organizacje pozarządowe,
o organizacje pracodawców,
o izby gospodarcze,
o organizacje związkowe,
o samorządy zawodowe.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

* osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,
* firmy doradcze lub konsultingowe, świadczące usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UDZIELANEGO PRZEZ MRR
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:

* minimalnie – 100 000 zł
* w linii tematycznej „Projekty mediowe”:
o dla audycji telewizyjnych w „prime-time”– do 1 500 000 zł
o dla audycji telewizyjnych poza „prime-time”– do 1 000 000 zł
o dla projektów radiowych – do 450 000 zł
o dla projektów prasowych – do 400 000 zł
* w linii tematycznej „Wydarzenia informacyjno-promocyjne” – do 300 000 zł
* w linii tematycznej „Projekty edukacyjne dla młodzieży” – do 300 000 zł
* Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
o dla partnerów społeczno-gospodarczych – 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu,
o dla przedstawicieli mediów i podmiotów, o których mowa w pkt. 9.1.2 Regulaminu konkursu – 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 24 stycznia 2012 roku (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2012 roku. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację tylko jednego projektu (z wyłączeniem podmiotów mediowych o strukturze sieciowej lub korporacyjnej. W ich przypadku poszczególne tytuły lub anteny mogą być traktowane rozdzielnie przy aplikowaniu o dotację).

OCENA WNIOSKÓW
Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

*
zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,
*
doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,
*
treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
*
rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),
*
sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,
*
adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
*
komplementarność projektu z działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Narodowej Strategii Spójności,
*
elementy premiowane w ramach poszczególnych podlinii tematycznych.

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl Odsyłacz w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów/Konkurs dotacji).

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne, na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu, odbędzie się 4 stycznia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie MRR przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (w sali 1105).

źródło: www.mrr.gov.pl

 


Silk Road Poland