Ministerstwo Gospodarki podsumowało półroczną pracę w ramach prezydencji

– Uzgodnienie umowy o wolnym handlu Unii z Ukrainą, akcesja Rosji do WTO,  przyjęcie rozporządzenia REMIT w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii oraz uzgodnienie na Radzie ds. Energii konkluzji dotyczących zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej to główne osiągnięcia Ministerstwa Gospodarki na rzecz polskiej prezydencji – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na konferencji podsumowującej działania Ministerstwa Gospodarki podczas polskiej prezydencji. Spotkanie odbyło się 21 grudnia 2011 w Warszawie.

Rozwój rynku wewnętrznego, zacieśnienie relacji handlowych UE z państwami trzecimi oraz wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej były głównymi priorytetami, które Ministerstwo Gospodarki realizowało w czasie przewodnictwa Polski w Radzie UE. W ramach prezydencji resort zorganizował ok. 200 owocnych spotkań.

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

Liberalizacja handlu jest w opinii ekspertów MG niezbędnym warunkiem dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego na świecie. Dlatego też ambicją polskiej prezydencji była poprawa relacji handlowych z partnerami ze wschodnich regionów Europy oraz krajami trzecimi.

Największym osiągnięciem w tej dziedzinie była akcesja Rosji do WTO (World Trade Organization), po 18 latach negocjacji. 16 grudnia 2011 r. wicepremier Waldemar Pawlak podpisał cztery bilateralne porozumienia UE-Rosja w ramach pakietu akcesyjnego do WTO. Uzgodniono m.in. zasady handlu usługami, surowcami oraz częściami i podzespołami pojazdów silnikowych, a także wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii.

Po implementacji przez Rosję zapisów porozumienia, wartość rocznego eksportu towarów unijnych na rynek rosyjski może wzrosnąć nawet o 4 mld euro rocznie. Przystąpienie Rosji do Organizacji zapewni przejrzyste relacje handlowe z tym krajem i jego partnerami, oparte na regułach obowiązujących wszystkich członków WTO.

Dzięki staraniom polskiej prezydencji udało się także sfinalizować negocjacje ws. Umowy o Stowarzyszeniu UE z Ukrainą, którego integralną częścią jest Umowa o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA). Podczas przewodnictwa w Radzie przedstawiciele MG rozpoczęli także negocjacje ws. przystąpienia do DCFTA Gruzji i Mołdawii. Polskiej prezydencji udało się także rozpocząć negocjacje umów o wolnym handlu z krajami Afryki Północnej: Egiptem, Jordanią, Marokiem i Tunezją.

ROZWÓJ RYNKU WEWNĘTRZNEGO

W tym obszarze MG pracowało nad poprawą regulacji, które ułatwiłyby przedsiębiorcom  korzystanie z pełni możliwości, jakie oferuje im jednolity rynek. Eksperci resortu wiele uwagi poświęcili również rozwojowi handlu elektronicznego oraz wspólnego rynku usług, który generuje ok. 70 proc. unijnego PKB.

Podczas zorganizowanego przez MG Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) opracowana została Deklaracja Krakowska. Dokument stanowi zbiór sugestii dla Rady UE, Parlamentu i Komisji Europejskiej, dotyczących podniesienia poziomu mobilności usług i osób, ochrony pracowników oraz bezpieczeństwa e-handlu.

Udało się ponadto sfinalizować prace nad stworzeniem taniego i łatwo dostępnego systemu patentowego. Zmniejszy to o 80 proc. koszty uzyskania ochrony patentowej w Unii. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wspólnego dla całej Unii systemu ochrony wynalazków oraz rozstrzygać spory przed Jednolitym Sądem Patentowym (JSP).

ZEWNĘTRZNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Kolejne zadanie, które stanęło przez polską prezydencją to wzmocnienie pozycji Unii wobec głównych producentów, konsumentów i państw tranzytowych surowców energetycznych.

Dzięki zaangażowaniu pracowników MG unijni ministrowie przyjęli konkluzje  w sprawie wzmocnienia wymiaru zewnętrznego unijnej polityki energetycznej. Zdefiniowano m.in. zasady rynkowe w relacjach zewnętrznych, kluczowe projekty infrastrukturalne umożliwiające dostawy surowców spoza UE oraz zasady współpracy państw członkowskich na forach międzynarodowych, takich jak MAE, czy IRENA.

Sukcesem polskiej prezydencji było również przyjęcie przez Radę ds. Ogólnych pierwszego w historii, unijnego mandatu negocjacyjnego dla Komisji Europejskiej na rozmowy z Azerbejdżanem i Turkmenistanem ws. budowy transkaspijskiej infrastruktury przesyłu gazu. To istotny etap budowania południowego korytarza energetycznego i stworzenia bezpośredniego dostępu UE do gazu ziemnego z regionu kaspijskiego.

Eksperci MG pracowali również nad poprawą otoczenia regulacyjnego rynku energii UE. 14 września 2011 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT), a ostatecznie Rada zatwierdziła projekt regulacji. 10 października br.

Kluczowe działania MG w czasie prezydencji dotyczyły wzrostu efektywności energetycznej. Udało się wypracować nowy projekt dyrektywy ws. efektywności energetycznej – jeden z kluczowych komponentów strategii Energia 2020.

Innym ważnym krokiem na drodze do większego bezpieczeństwa w dziedzinie energii było opracowanie Deklaracji Warszawskiej. Dokument jest zbiorem zaleceń dotyczących polityki naukowo-badawczej w dziedzinie energii.

***

W ramach polskiej prezydencji MG zorganizowało ok. 200 spotkań w Polsce, Brukseli, Genewie, Paryżu, Wiedniu i Durbanie. Najważniejsze z nich to: posiedzenia unijnych Rad Sektorowych (ds. Konkurencyjności, TTE w formacie energia, ds. Zagranicznych w formacie handel), a także konferencja ministrów gospodarki krajów Partnerstwa Wschodniego w Krynicy-Zdroju.

20 grudnia 2011 r. Kierownictwo MG podsumowało osiągnięcia resortu realizowane w ramach polskiej prezydencji na forum trzech Komisji Parlamentu Europejskiego:  ds. rynku wewnętrznego (IMCO), energii i przemysłu (ITRE) oraz handlu międzynarodowego (INTA). Europarlamentarzyści bardzo pozytywnie ocenili efekty 6-miesięcznej pracy polskiej prezydencji i pogratulowali sprawnego zarządzania pracami Rady UE.

źródło: www.mg.gov.pl

 


Silk Road Poland