Mazowsze: O zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną w regionie

26 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej „Projektu norweskiego”. Spotkaniu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

Podczas posiedzenia podsumowano zadania dotychczas zrealizowane w ramach projektu. Przeprowadzono już m.in. prace badawcze w zakresie porównania pod względem ekonomicznym i dokładnościowym metod konwersji materiałów analogowych oraz uruchomiono Centrum Skanowania. Zakupiono również serwery i komputery do prowadzenia zintegrowanej bazy danych, a także przygotowano i przyjęto opinie eksperckie mające na celu wypracowanie zasad przyjmowania do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego danych pochodzących ze zintegrowanej bazy danych katastralnych, mapy zasadniczej i innych rejestrów publicznych.

Uczestnicy spotkania zaprezentowali stan obecnie wdrażanych prac dotyczących modułowych systemów teleinformatycznych – Zintegrowanego Systemu Danych Geograficznych i Mapy Zasadniczej oraz systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych ( w ramach III i IV etapu realizacji ww. umowy). W planach jest również m.in. opracowanie modułu aplikacyjnego do koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz  badania testowe.

Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, Samorząd Województwa Mazowieckiego świadomie podejmuje trudne wyzwania. Wymagają one ogromnego wysiłku i mobilizacji, ale w ogólnym rozrachunku okazują się korzystne dla wszystkich mieszkańców Mazowsza. Inwestowanie w nowoczesne technologie staje się dziś koniecznością. Województwo mazowieckie często okazuje się ogólnopolskim pionierem, a przetartymi przez Mazowsze szlakami podążają inne regiony – podsumował marszałek.

Głównym celem projektu „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” jest poprawa jakości prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, zarządzanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, a także stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług administracyjnych drogą elektroniczną, a także stworzenie mechanizmów przepływu danych pomiędzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi, które prowadzone są na różnych szczeblach administracji publicznej. Pozwoli to na ograniczenie kosztów pozyskiwania i zarządzania danymi.

Dostęp do aktualnych danych przestrzennych jest jednym z kluczowych warunków rozwoju gospodarczego regionu – niezbędnym do rzetelnej oceny możliwości inwestycyjnych, monitorowania zmian w regionie, opracowywania strategii i podejmowania decyzji. Dzięki realizacji projektu wzrośnie jakość i szybkość usług z zakresu geodezji i kartografii, świadczonych przez administrację publiczną. Zapewnienie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu poszerzy grupę potencjalnych przedsiębiorców działających w obszarze geodezji i kartografii, ale również inwestorów i obywateli. Obecnie obszar oddziaływania projektu obejmuje miasto Płock i powiat piaseczyński – dla tych miejsc wszystkie analogowe mapy zasadnicze oraz ewidencji gruntów i budynków zostały przetworzone do postaci cyfrowej.

źródło: www.mazovia.pl