Mazowieckie Badania Regionalne Partnerem Warszawskiej Izby Gospodarczej

Projekt Mazowieckie Badania Regionalne ma na celu utworzenie spójnego systemu monitorowania i prognozowania zmian gospodarczych w województwie mazowieckim, co jest niezbędnym narzędziem w pracy administracji samorządowej oraz przedsiębiorców i ich związków, podejmujących decyzje dotyczące strategii rozwoju na poziomie regionu, przedsiębiorstwa lub branży.

Cel ten będzie realizowany przez następujące cele operacyjne:

* utworzenie systemu monitorowania i prognozowania wskaźników statystycznych opisujących stronę popytową oraz podażową gospodarki regionalnej;
* wykorzystanie dodatkowego testu koniunktury do analizy i prognozy zmian gospodarczych i kondycji przedsiębiorstw w województwie mazowieckim;
* praktyczne zastosowanie metodologii analizy konkurencyjności w celu wyodrębnienia branż przyszłościowych i branż wymagających restrukturyzacji;
* opracowanie poradnika opisującego całościową metodologię krótko- i średniookresowego prognozowania zmian w gospodarce regionu;
* przygotowanie rekomendacji do systemu edukacji zawodowej w regionie;
* upowszechnienie wyników projektu poprzez portal informatyczny, serię seminariów informacyjnych oraz konferencję podsumowującą.

Monitorowanie i prognozowanie zmian gospodarczych, w tym na rynku pracy, oraz przygotowywanie prognoz krótko (0,5-1 rok) i średniookresowych (2 lata) jest kluczowym elementem strategii działania i rozwoju regionalnego, a przedsiębiorcom umożliwia lepszą ocenę sytuacji gospodarczej w regionie i planowanie rozwoju firmy adekwatnie do zmian środowiska gospodarczego. Prognozy krótkookresowe są niezbędne do szybkiego reagowania na zmiany w środowisku gospodarczym, a prognozy średniookresowe służą do tworzenia strategii rozwoju regionu czy przedsiębiorstwa. Projekt proponuje takie wszechstronne podejście do gospodarki regionalnej. Do analiz i prognoz krótkookresowych będą wykorzystane dane statystyczne, a prognozy średniookresowe będą prowadzone głównie za pomocą testu konkurencji i metod jakościowych. Uwzględniając duże różnice w rozwoju podregionów, wydzielone w analizie zostanie miasto stołeczne od reszty regionu ze względu na inną dynamikę gospodarczą.

Projekt jest zgodny z celem priorytetu VIII POKL – Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Lepsze przewidywanie zmian gospodarczych oraz zarządzanie nimi to jeden z głównych priorytetów EFS przewidzianych w Rozporządzeniu UE Nr1081/2006.

Równość szans kobiet i mężczyzn będzie realizowana przez:

* uwzględnianie w tematyce badania tej perspektywy zarówno w definiowaniu problemu badawczego, jak też doborze metod i podziale danych;
* zaangażowanie kobiet i mężczyzn w konceptualizację, prowadzenia badania i formułowanie wniosków oraz rekomendacji;
* uwzględnienie w rezultatach perspektywy płci;
* równościowe zarządzanie projektem.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum: CASE-Doradcy sp z o.o oraz Uczelnię Łazarskiego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.