Komentarz Krajowej Izby Gospodarczej do raportu „Młodzi 2011”

Krajowa Izba Gospodarcza docenia zaangażowanie Rządu w analizę sytuacji młodych Polaków, zbadanie ich sytuacji na rynku pracy powinno stać się istotna wskazówką do przygotowania strategii działań mających na celu stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla tworzenia nowych miejsc pracy.

Naszym zdaniem najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest potrzeba dostosowania oferty rynku edukacyjnego do potrzeb pracodawców. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu podkreślają, iż system edukacyjny nastawiony jest na generowanie absolwentów nieatrakcyjnych dla rynku pracy kierunków, których wiedza ma charakter w głównej mierze teoretyczny. Sytuacje te może zmienić stała współpraca resortu edukacji z przedsiębiorcami w celu stworzenia modelu kształcenia kompetencyjnego. Pozytywnych efektów w naszej ocenie nie przyniesie natomiast wdrożenie rozwiązania zobowiązującego pracodawców do stabilniejszego zatrudniania w okresie potażowym, może ono jedynie w sposób istotny ograniczyć zainteresowanie przedsiębiorców tą formą aktywizowania młodych ludzi.

W opinii KIG wskazane w Raporcie kierunki należy ocenić pozytywnie w zakresie propozycji uelastycznienia regulacji dotyczących telepracy czy też wskazania potrzeby tworzenia modelu przedsiębiorczości innowacyjnej. Wątpliwości budzi natomiast wiosek wskazujący na potrzebę usztywnienia regulacji dotyczących stosowania czasowy umów o pracę. W naszej ocenie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy wpłynąć może jedynie uelastycznianie przepisów prawa pracy w kierunku poszerzenia możliwości swobodnego zarządzania czasem pracy, czy też długością umów o pracę.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie powinny być usztywniane, zwiększenie poziomu zatrudnienia ludzi młodych uzależnione jest głównie od kondycji polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. W okresie wzrostu z jakim mieliśmy do czynienia przed „kryzysem finansowym” mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to pracownicy o odpowiednich kompetencjach kreowali warunki rynku pracy. Można więc wysunąć wniosek, iż najistotniejszym środkiem wsparcia rozwoju rynku pracy jest stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego w jakim funkcjonują przedsiębiorcy poprzez redukcje ograniczeń biurokratycznych, wsparcie w dostępie do finansowania zewnętrznego, które pozwoli na zwiększenie nakładów inwestycyjnych a tym samym skali działalności przedsiębiorstw.

źródło: www.kig.pl


Silk Road Poland