Komentarz KIG w sprawie propozycji obniżenia składek na Fundusz Pracy i objęcia umów o dzieło składkami na ubezpieczenie społeczne

Krajowa Izba Gospodarcza, nawiązując do medialnych doniesień, pozytywnie odnosi się do propozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak zmierzającej do obniżenia, bądź też czasowego zamrożenia pobierania, składek na Fundusz Pracy. 

Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy to kluczowy element wspierania rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym stopniowego zwiększania aktywności zawodowej Polaków poprzez pojawienie się nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu uważają, iż wysokie koszty pracy są główna barierą ograniczającą ich zdolność do zwiększania zatrudnienia. Fundusz Pracy powinien być wykorzystywany na aktywizację bezrobotnych, jeśli więc działania publiczne, o takim charakterze nie są w stanie wykorzystać środków finansowych będących aktualnie w posiadaniu Funduszu jego dalsze pobieranie nie ma uzasadnienia. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej, pozostawienie wolnych środków po stronie przedsiębiorców w sposób bardziej efektywny przyczynie się do wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, czy tez zwiększenia nakładów na inwestycje.

Poprawa sytuacji budżetowej powinna zostać osiągnięcia poprzez ograniczanie zbędnych wydatków publicznych, przy jednoczesnym  tworzeniu odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarczego, który w sposób wymierny przekłada się na zwiększanie dochodów budżetowych.

Pozytywnie nie można jednak ocenić propozycji objęcia umów o dzieło obowiązkową pełną składką ubezpieczeniową – o czym poinformowały media. Wypłacalności systemu emerytalnego w Polsce zagrożona jest głównie z uwagi na brak faktycznego upowszechnienia. Dalsze odkładanie w czasie reform, które będą miały na celu objęcie powszechnym ubezpieczeniem społecznym  rolników, mundurowych czy też innych grup uprzywilejowanych pogłębi negatywny bilans FUS, nawet w przypadku gdy składkami objęte zostaną umowy cywilne. W naszej ocenie tego typu postulaty mają charakter doraźny, zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych powinny zakładać natomiast działania, które zapewnia jego samofinansowanie w dłuższej perspektywie.

źródło: www.kig.pl