KIG: Spotkanie dyskusyjne: Funkcjonowanie Organizacji Odzysku w system gospodarki odpadami

Redakcja miesięcznika „Recykling” przy współpracy z Komitetem Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowała w dniu 25 stycznia br. w siedzibie KIG spotkanie dyskusyjne na temat „Funkcjonowanie Organizacji Odzysku w system gospodarki odpadami”.  Spotkanie otworzyli: Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska KIG Krzysztof Kawczyński oraz Redaktor Naczelny miesięcznika „Recykling” Tomasz Szymkowiak. Przewodniczący KOŚ wprowadził uczestników w temat miejsca i roli organizacji odzysku w budowie systemu gospodarki odpadami. .W dyskusji udział wzięli przedstawiciele organizacji odzysku, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz media.

Poruszane w dyskusji zagadnienia  dotyczyły m.in.:

* prawnych ram funkcjonowania organizacji odzysku w Polsce na tle Europy,
* nowych obowiązków przedsiębiorców i gmin w obliczu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – szanse, wyzwania i zadania dla organizacji odzysku w nowym systemie,
* oczekiwań wobec zmian ustaw o odpadach, o zagospodarowaniu opakowań i odpadów opakowaniowych oraz o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
* realizacji obowiązków ustawowych odzysku i recyklingu odpadów – ponoszone koszty i uzyskiwane efekty oraz jakość systemu odzysku i recyklingu,
* uczciwej konkurencji na rynku – konieczność uporządkowania systemu odzysku i recyklingu w aspekcie ogromnego udziału zjawisk patologicznych,
* oczekiwań rynku gospodarki odpadami i przedsiębiorców wobec zmian prawa w zakresie gospodarki odpadami,
* odpowiedzialności producentów za realizację swoich obowiązków w zakresie odpadów.

Podsumowanie z debaty zostanie opublikowane w marcowym wydaniu miesięczniku „Recykling”.

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland