KIG: Krajowa Akademia Gospodarcza połączy naukę i biznes

Krajowa Akademia Gospodarcza – tak brzmi robocza nazwa nowej uczelni, której utworzenie planują Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz konsorcjum e-Uczelnia. Porozumienie o współpracy w sprawie powołania uczelni podpisali 31 stycznia br. Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jarosław Gerard Podolski – Prezydent Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, dr Jacek Wędrowski – Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, lider Krajowego Konsorcjum e-Uczelnia oraz Mariusz Wróbel, Kanclerz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

„Istniejący poziom i sposób kształcenia w zakresie studiów wyższych jest niewystarczający ze względu na brak przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy i w biznesie, co szczególnie jest widoczne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Izba i Uczelnie wychodzą z inicjatywą współpracy w celu stworzenia warunków intelektualnych, organizacyjnych i ekonomicznych niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania uczelni wyższej działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym”  – czytamy w dokumencie.

W ramach porozumienia Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie partycypować będzie w procesie kształcenia studentów Krajowej Akademii Gospodarczej, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej klasy specjalistów do prowadzenia zajęć.

KIG współpracować będzie także w zakresie wdrażania projektów badawczych, tworzeniu rad doradczych przy uczelni. Będzie także wspierać tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych. Izba umożliwi kontakt przedstawicieli Uczelni z organizacjami członkowskimi KIG, aby jak najlepiej dopasować profil kształcenia do potrzeb rynku pracy i biznesu. Zadaniem KIG będzie również poszukiwanie środków na stypendia, a także organizacja staży oraz praktyk w przedsiębiorstwach dla studentów Krajowej Akademii Gospodarczej.

Uczelnie zadeklarowały w porozumieniu m.in. promowanie KIG w obszarze naukowym gotowość współpracy w obszarze rozwiązywania problemów biznesowych ze strony kadry naukowej oraz organizowanie konferencji, warsztatów i paneli dyskusyjnych o problemach istotnych dla Izby. Promować będą także osiągnięcia polskiej przedsiębiorczości.

Porozumienie nie ma charakteru komercyjnego.

źródło: www.kig.pl

 


Silk Road Poland