Europejskie Forum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Europejskie Forum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Twórca i administrator Klub Integracji Europejskiej, prestiżowego klubu biznesu o wieloletniej już tradycji, zrzeszającego aktualnie prawie dwieście firm z całej Polski i stawiającego sobie za swój cel integrację środowiska przedsiębiorców. Bo razem, wspólnie, możemy osiągnąć zdecydowanie więcej. I propagując w tym środowisku zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Działa też na rynku mediów, jest wydawcą magazynu ludzi biznesu przedsiębiorcy@eu, a także założycielem internetowej telewizji pod tą nazwą. W swoich mediach nie ograniczając się do tematyki gospodarczej, ale podejmując też te związane z kulturą i społeczne. Przyznaje doroczne nagrody Pereł EuroTurystyki, za najlepszą ofertę turystyczną i EuroSukces, nagrodę dla firm, którym udałosię odnieść sukces, wykorzystując szansę, jaką dała integracja europejska.

 

Europejskie Forum Przedsiębiorczości jest założycielem i administratorem prestiżowego Klubu Integracji Europejskiej, wydawcą ekskluzywnego magazynu oraz telewizji ludzi biznesu „przedsiębiorcy@eu”.

 

Klub Integracji Europejskiej jest dobrowolną organizacją zrzeszającą firmy z różnych sektorów i branż. Powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych. Klub ma charakter otwarty. Mogą do niego należeć zarówno duże firmy będące liderami w swojej branży, jak i firmy małe o charakterze rodzinnym. Dzięki swojej nowatorskiej działalności, klub zyskał uznanie na rynku ogólnopolskim. Współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, integrację z Unią Europejską, demokrację i prawa człowieka.

Misją klubu jest stworzenie platformy porozumienia i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na terenie państw Unii Europejskiej, oraz szerzenie wśród przedsiębiorców zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Misja ta przekłada się na praktyczne cele, które przed klubem postawiliśmy:

 • integracja środowiska biznesu;
 • wspieranie działalności gospodarczej członków klubu;
 • budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska;
 • wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozpowszechnianie wiedzy o konsekwencjach przystąpienia Polski do UE;
 • wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy z państwami UE;
 • promowanie odpowiedzialnego biznesu w Polsce;
 • mobilizacja przedsiębiorców do sięgania po dotacje unijne;
 • promowanie walorów inwestycyjnych polskich powiatów i gmin, a także często niedocenianych ich walorów turystycznych;
 • zaangażowanie w działalność społeczno-kulturalną.

Cele te realizujemy poprzez konkretne działania:

 • organizowanie kojarzeń gospodarczych oraz imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, mających na celu nawiązywaniu współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami (m.in. największej tego typu w kraju Letniej Gali Przedsiębiorców);
 • organizowanie cyklicznych „śniadań z ekspertem” służących poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych informacji z zakresu różnego rodzaju dziedzin życia oraz propagujących informacje i rozwiązania wspomagające rozwój i prowadzenie firmy;
 • wspieranie działalności firm członkowskich poprzez nieodpłatne doradztwa prawne, ekonomiczne, finansowe i gospodarcze;
 • prowadzenie systemu wymiany informacji służącemu nawiązywaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy członkami klubu (poprzez portal internetowy www.kie.biz.pl);
 • podnoszenie kwalifikacji członków klubu poprzez umożliwienie im udziału w nieodpłatnych szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z problematyką prowadzenia biznesu i zarządzania;
 • podniesienia prestiżu przedsiębiorców poprzez wypowiadanie się i angażowanie w działania na forum publicznym w sferze kultury, nauki, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, oraz włączanie się w projekty gospodarcze, społeczne i charytatywne;
 • rozpowszechnianie informacji na temat europejskich, ogólnopolskich i regionalnych konkursów gospodarczych, mających na celu promowanie polskiego biznesu na arenie międzynarodowej;
 • udział członków w spotkaniach, sympozjach i seminariach, dotykających zagadnień gospodarki związanych z przystąpieniem Polski do UE oraz udział w dyskusjach nad problemami gospodarki i jej otoczenia;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do ubiegania się o środki z programów unijnych, a także informowanie o otwarciu i zamknięciu przyjmowania wniosków w ramach poszczególnych działań;
 • wyróżnianie nagrodą Perły Euroturystyki najlepszych ośrodków rekreacyjnych i wypoczynkowych pozwalających wypromować i wykorzystać walory turystyczne polskich powiatów i gmin;
 • wyróżnianie nagrodą „Niezwykła osobowość” wybitnych postaci życia publicznego, których niezwykła pasja i niepowtarzalna osobowość doprowadziły do sukcesu w wymiarze sięgającym szeroko rozumianej potrzeby społecznej i dobra człowieka;
 • wyróżnienie nagrodą „Gracja”, znanych postaci życia publicznego za ich ponadczasową elegancję, wyczucie stylu i wdzięk.

Europejskie Forum Przedsiębiorczości jest również wydawcą kwartalnika o tematyce społeczno-gospodarczej – „przedsiębiorcy@eu„. To prestiżowe wydawnictwo o zasięgu ogólnopolskim, którego dystrybucja skierowana jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami jak i do instytucji pozarządowych, urzędów wojewódzkich i powiatowych. Oprócz tego dociera do różnych, opiniotwórczych kręgów z dziedziny biznesu oraz kultury i sztuki. Magazyn w nakładzie 4 tys. egzemplarzy dystrybuowany jest bezpłatnie. Prezentowany jest również podczas konferencji, seminariów, szkoleń i targów, współorganizowanych przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości jak i w trakcie innych wydarzeń gospodarczych i kulturalnych, które są objęte jego patronatem. W ostatnim czasie były to m.in.: Konkurs Laur Innowacyjności, OSOBOWOŚCI I SUKCESY ROKU 2014, II Polish Businesswoman Congress, Europejski Kongres MŚP w Katowicach, China Expo, Targi Nauki i Kooperacji, „Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców” czy konkurs „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
http://www.kie.biz.pl


Silk Road Poland