Działasz ekologicznie – skorzystaj ze środków WFOŚiGW w Warszawie – 22.06.2011

WFOŚiGW w Warszawie ogłasza 4 nowe konkursy w ramach dziedziny edukacja ekologiczna. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji trwa dla zadań dotyczących:

organizacji programów edukacyjnych,
wydawnictw ekologicznych,
organizacji konferencji, szkoleń, seminariów i warsztatów szkoleniowych,
infrastruktury terenowej.

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2011r. we właściwym terytorialnie wydziale WFOŚiGW w Warszawie. Decyduje data wpływu wniosku do biur Funduszu. Wnioski niekompletne oraz złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony środowiska i prowadzenie edukacji ekologicznej.

Dofinansowaniem objęte zostaną najlepiej przygotowane, ciekawe i innowacyjne projekty, które w sposób istotny przyczynią się do rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Wybór zadań do dofinansowania zostanie dokonany zgodnie z kryteriami oceny stosownymi dla każdego z 4 ww. konkursów.

źródło: www.wfosigw.pl


Silk Road Poland